Zamówienie Nr 97868 - 2013 z dnia 2013-03-12 - Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU

Tytuł Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU
Numer 97868 - 2013
Data wydania 2013-03-12

Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU
Numer ogłoszenia: 97868 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU do powierzchniowych utrwaleń dróg w ilości 275 ton. Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, woj. Podlaskie partiami maksymalnie do 24 ton jednorazowo z przepompowaniem do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony. Szacuje się, że jednorazowo wykonawca minimum dostarczać będzie emulsję w ilości 10 ton. 1. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A-99 (zeszyt 66) oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. 2. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. 3. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). 4. Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP w Hajnówce. 5. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię emulsji. 6. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. 7. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie. Terminy dostaw będą uzgodnione telefonicznie z wykonawcą z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. 8. Dostawy będą odbierane w godzinach 7.00 - 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 9. Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 raz w miesiącu po dostarczeniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 14 dni od daty wpływu jej do siedziby ZDP w Hajnówce. 10. Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej jest średnią ilością szacunkową..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia w/w dostaw do 20% zamówienia podstawowego pod warunkiem posiadania zdolności finansowych po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3 i Nr 7

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 1 zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, 2 zmiany danych dotyczących zamawiającego lub wykonawcy, Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-12