Zamówienie Nr DT.3410.3.2012 z dnia 2012-04-12 - Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer DT.3410.3.2012
Data wydania 2012-04-12

 

 

Hajnówka, dnia 2012-04-12

DT.3410.3.2012

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOWMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bielska 41. 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyło:

 

GRANKUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm

ul. Stanisława Moniuszki 3

 

Cena oferty wynosi 478 629,90 zł brutto

 

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia faksem o wyborze oferty. Wykonawcy winni potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

GRANKUSZ” Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

478 629,90

100,00

2

Polskie Kruszywo Mineralne Sp. z o.o.

Ul. Gagarina 20

58-306 Wałbrzych

663 831,00

72,10

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

 

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-12