Zamówienie Nr POW.ZP.272.I.2013 z dnia 2013-07-12 - Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Tytuł Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Numer POW.ZP.272.I.2013
Data wydania 2013-07-12

Hajnówka 12.07.2013 r.

Powiatowy Ośrodek Wsparcia

17-200 Hajnówka

ul Ptaszyńskiego 14

 

 

 

Nasz znak: POW.ZP.272.I.2013

 

 

Do wszystkich Wykonawców

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy, czyli poniżej 200 000 euro na :

 

Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych

w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce.

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowy Ośrodka Wsparcia w Hajnówce informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie " Montaż dźwigu platformowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce", wybrana została oferta Nr 1

 

Zakład Metalowo-Elektroniczny "BAJPAX"

Nieznanice ul. Mstowska 3

42-270 Kłomnice

 

która zaoferowała wykonanie zadania za cenę brutto: 92 731,63 zł

słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 63/100.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zakład Metalowo-Elektroniczny "BAJPAX" nie podlega wykluczeniu, oferta spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego i uzyskała największą ilość punktów

na podstawie kryterium wyboru, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( cena - 100 punktów ), w związku z czym została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt.5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

 

Nr oferty

 

Nazwa oferenta

Liczba punktów w kryterium "cena"

wg zadania

1

Zakład Metalowo-Elektroniczny "BAJPAX"

Nieznanice ul. Mstowska 3

42-270 Kłomnice

 

100,00

2

P.U.H. WIWRa W. Pilawa

ul. Niedziałkowskiego 8 c

80-299 Gdańsk

 

62,52

3

ZID-COM Sp. z o.o.

ul. Miedziana 6

00-814 Warszawa

 

76,20

4

Firma Handlowa "ARTMED" sp. jawna

ul. Św. Antoniego 18 lok 3

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

84,27

5

RS Technika Ireneusz Rafalik

Kalinowo 86

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

81,25

 

Powyższe zawiadomienie, w stosunku do Wykonawcy, którego ofertę wybrano,

jest jednocześnie zawiadomieniem o wyborze oferty i zaproszeniem do zawarcia umowy.

Zamawiający informuje, że niniejsze Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę na adres siedziby firmy.

Umowa w sprawie powyższego zamówienia może zostać zawarta nie wcześniej niż 23 lipca 2013 r.

 

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia

w Hajnówce

Zenaida Kiendyś

 

 

W dniu 12.07.2013 r. niniejsze pismo wysłano pocztą do wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz zamieszczono na tablicy ogłoszeń mieszczącej się w budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce ul. Ptaszyńskiego 14 i na stronie internetowej Zamawiającego www.powhajnowka.com.

Metryka strony

Udostępniający: Zenaida Kiendyś Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-12

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-07-12

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-12