Zamówienie Nr 107678 - 2010 z dnia 2010-05-13 - Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25. Numer ogłoszenia: 129190 - 2010

Tytuł Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25. Numer ogłoszenia: 129190 - 2010
Numer 107678 - 2010
Data wydania 2010-05-13

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107678-2010 z dnia 2010-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa grysów granitowych płukanych na plac zamawiającego ( Hajnówka ul. Bielska 41) w ilości : grys granitowy frakcji 2-5 mm - 850 ton grys granitowy frakcji 8-11 mm - 1123 ton grys granitowy...
Termin składania ofert: 2010-04-27

 

Hajnówka: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.
Numer ogłoszenia: 129190 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107678 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa grysów granitowych płukanych na plac zamawiającego ( Hajnówka ul. Bielska 41) w ilości : grys granitowy frakcji 2-5 mm - 850 ton grys granitowy frakcji 8-11 mm - 1123 ton grys granitowy frakcji 16-25 mm - 1715 ton 1.Wymagania dotyczące grysów zgodnie z Wymaganiami Technicznymi ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, WT -1 Kruszywa 2008. 2. W zakresie cech klasowych : - ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles, ubytek masy nie więcej niż - 35 % - nasiąkliwość w stosunku do masy suchego kruszywa nie więcej niż - 2,0 % - mrozoodporność, ubytek masy nie więcej niż - 5 % - mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy nie więcej niż - 30% 3. W zakresie cech gatunkowych : - zawartość ziaren poniżej 0,075 mm odsianych na mokro nie więcej niż - 0,8 % - zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż - 85,0 % - zawartość nadziarna nie więcej niż- 8,0 % - zawartość podziarna , nie więcej niż - 10,0 % - zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż - 0,2 % - zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż - 20,0 % - zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa - zawartość ziaren przekruszonych nie mniej niż - 70,0 % 4. W zakresie przydatności grysów do robót drogowych : - przyczepność niemodyfikowanej emulsji asfaltowej k1-70 - przynajmniej - 85 %..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GRANKRUSZ Sp. z o.o., ul. Stephensona 5A, Chełm, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 405680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 454435,36

  • Oferta z najniższą ceną: 454435,36 / Oferta z najwyższą ceną: 594387,66

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-05-14

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-05-14

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-05-14