Zamówienie Nr 129132 - 2010 z dnia 2010-05-13 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70

Tytuł Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70
Numer 129132 - 2010
Data wydania 2010-05-13

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107760-2010 z dnia 2010-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70, w ilości łącznej 409,52 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby zamawiającego. 1.Wymagania dotyczące materiału. a) Oferowana emulsja powinna...
Termin składania ofert: 2010-04-27

 

Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70.
Numer ogłoszenia: 129132 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107760 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej K1- 70, w ilości łącznej 409,52 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby zamawiającego. 1.Wymagania dotyczące materiału. a) Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. b). Wykonawca powinien posiadać ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób c) Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP, d) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentem WZ Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną na dostarczoną partię materiału. e) Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. f) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 2 razy w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpłynięcia jej do siedziby PZD. Dostawa do siedziby Zamawiającego: Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul Bielska 41. 2. Warunki zamówienia: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia cysternami samochodowymi na plac zamawiającego Hajnówka ul Bielska 41 do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony, b) o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, c) emulsja K1-70 powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji kationowych niemodyfikowanych, określonymi w Wymaganiach Technicznych Kationowych emulsji asfaltowych na drogach publicznych WT-3 Emulsje kationowe 2009 d) oferowana emulsja powinna być przydatna do wykonania pojedynczych i wielokrotnych powierzchniowych utrwaleń oraz odpowiadać wymaganiom higienicznym, e) do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności na zgodność z aprobatą techniczną...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.20-7, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku, ul. Kolonia 1, Ełk, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 649850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 665986,00

  • Oferta z najniższą ceną: 665986,00 / Oferta z najwyższą ceną: 696962,09

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-05-14

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-05-14

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-05-14