Zamówienie Nr OA. 253.1.11 z dnia 2011-06-13 - Dot. przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Dot. przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer OA. 253.1.11
Data wydania 2011-06-13
Hajnówka, dnia 2011-06-13

OA. 253.1.11

Dot. przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Hajnowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi”.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Powiat Hajnowski działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: cena – 80, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne – 20.

Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy: Polski Związek Motorowy Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Warszawie Filia w Białymstoku 15-703 Białystok ul. Zwycięstwa 10A, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej zamieszczamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców oraz porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją

Numer

oferty

Wykonawca

Kryteria oceny ofert wraz z punktacją

Wynik

1.

Polski Związek Motorowy

Towarzystwo ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział Regionalny w Warszawie

Filia w Białymstoku

15-703 Białystok

ul. Zwycięstwa 10A

Liczba pkt w kryterium CENA

 

 

78,69

 

 

 

 

 

 

90,49

 

Liczba pkt w kryterium KLUZULE DODATKOWE

 

 

11,80

2.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Łodzi ul. Gdańska 132 Oddział w Białymstoku 15-879 Białystok ul. Św. Rocha 11/1

Liczba pkt w kryterium CENA

 

 

80,00

 

 

 

 

 

90,40

Liczba pkt w kryterium KLUZULE DODATKOWE

 

10,40

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p nastąpi w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia.

  13.06.11
D.R.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starosta Hajnowski

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-06-14

Modyfikujący: Justyna Gawryluk

Data modyfikacji: 2011-06-14

Opublikował: Justyna Gawryluk

Data publikacji: 2011-06-14