Zamówienie Nr 201722 - 2014 z dnia 2014-06-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy: Hajnówka: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych: Pakiet I Ogólnopolskie zawody Nordic Walking Hajnówka 2014

Tytuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dotyczy: Hajnówka: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych: Pakiet I Ogólnopolskie zawody Nordic Walking Hajnówka 2014
Numer 201722 - 2014
Data wydania 2014-06-13

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 145054-2014 z dnia 2014-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej,...
Termin składania ofert: 2014-05-08


Hajnówka: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej
Numer ogłoszenia: 201722 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 145054 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacji imprez edukacyjno-rekreacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych odbywających się w ramach projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej, zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 2 do SIWZ- stanowiącym opis przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ogólnopolskie zawody Nordic Walking Hajnówka 2014

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polska Federacja Nordic Walking, ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53929,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 58000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 24800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 58680,00
  • Waluta: PLN.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-06-13

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-06-13

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-06-13