Zamówienie Nr SO. 3092-10/09/10 z dnia 2010-09-13 - Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Tytuł Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
Numer SO. 3092-10/09/10
Data wydania 2010-09-13

O. 3092-10/09/10

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 27 18

ogłasza przetarg nieograniczony

na Termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Hajnówce , ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 85 682 27 18, faks 85 682 42 20.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl ;e-mail : starostwo@sphajnowka.home.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Starostwo Powiatowew Hajnówce - Jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce nr sprawy : SO. 3092-10/09/10
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w kwocie 80 000,00 złotych.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału podmiotów w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej jedno zamówienie o wartości 4 mln zł. i o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają zatrudnionych co najmniej 15 pracowników w tym 5 pracowników posiadających uprawnienia budowlane,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50% wartości składanej oferty,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami zawartymi na formularzu
2. Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia
3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni z postępowania
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( referencje )
8. Wykaz zatrudnionych pracowników etatowych, w tym wykaz pracowników posiadających uprawnienia budowlane.
9. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 50% wartości składanej oferty.
10. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert /w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty/ .
11. Zaakceptowany projekt umowy
12. Wykaz części zadania powierzonego podwykonawcom /zgodnie z art. 36 ust. 4 należy wskazać w ofercie części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom/
13. Szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy dostosowany odpowiednio do harmonogramu będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ.
14. Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.
15. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie - Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika. Może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. Lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A.Zina 1, 17-200 Hajnówka.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2010 godzina 12:00, miejsce: sekretariat Starostwa Powiatowego w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Oś prioretytowa 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Działanie 5.1. rozwój regionalny infrastruktury ochrony środowiska.

Pytanie Nr 1

do przetargu pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkól Zawodowych w Hajnówce

 


W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce" przy ul. 3-go Maja 25 firma ELWA Sp. z o.o.   ul. Mickiewicza 226 ,17-100 Bielsk Podlaski    zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 


 

1.       Czy w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunek:

"posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej jedno zamówienie o wartości 4 mln zł. i o charakterze oraz złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia" będzie spełniony gdy suma wartości wykonanych przez uczestników konsorcjum 2 robót budowlanych będzie wynosiła wymagane 4 mln zł?

2.       Czy w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, warunek:

"znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50% wartości składanej oferty" będzie spełniony, gdy suma zdolności kredytowej uczestników konsorcjum będzie wynosiła wymagane 50% wartości składanej oferty?Odpowiedź na pytanie Nr 1


Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje ,że nie zamierza dokonywać zmian w zapisach specyfikacji i nadal obowiązują zapisane w specyfikacji progi zarówno co do wielkości wykonanej inwestycji jak i posiadanych środków bądź zdolności kredytowej . Oznacza to ,że w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie musi być zachowana zasada , że przynajmniej jeden wykonawca musi spełniać warunki określone w specyfikacji i nie przewiduje się sumowania inwestycji bądź zdolności kredytowej.

 

Pytanie nr 2

do przetargu pn. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce" przy ul. 3-go Maja 25 firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Hajnówce  zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

2.1. Czy okna posiadające górne lufciki powinny mieć zainstalowane dodatkowe uchwyty tzw. hautan pozwalające na swobodne otwieranie ich z podłogi, jeżeli tak to proszę o podanie, w których oknach powinny się znajdować?     

2.2. Czy nowe okna powinny mieć takie same profile (wygląd) jak stare?     

Odpowiedź na pytanie nr 2.1

Zgodnie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania budynków oświatowych wszystkie okna muszą mieć uchwyty pozwalające na swobodne otwieranie ich z podłogi.

Odpowiedź na pytanie nr 2.2

Nowe okna powinny mieć takie same profile (wygląd) jak stare.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-09-14

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-09-30

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-09-14