Zamówienie Nr 357658 - 2009 z dnia 2009-10-13 - Ogłoszenie o przetargu Zima II

Tytuł Ogłoszenie o przetargu Zima II
Numer 357658 - 2009
Data wydania 2009-10-13

Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 - II.
Numer ogłoszenia: 357658 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010 - II..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2009/2010- II, polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej wg V. standardu zimowego utrzymania. Zamówienie obejmuje: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w zakresie odśnieżania dróg oraz zwalczania gołoledzi z zastosowaniem 20 % mieszanki piaskowo - solnej Uwzględniając wyjątkową specyfikę usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg tj. duży obszar działania jak również dotychczasowe doświadczenia, Zamawiający dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania (części). Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług obejmujących całość przedmiotu zamówienia lub część jak również zawarcie umów na poszczególne pojedyncze jednostki sprzętowe. Wykaz poszczególnych zadań: Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej: - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 2 jednostki - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, i inne z własnymi pługami - 1 jednostka, - koparko - ładowarki - 1 jednostka, - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem - 1 jednostka. Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej: - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 2 jednostki, - koparko - ładowarki - 1 jednostka, - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem - 1 jednostka. Zadanie 3. Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg powiatowych przy użyciu własnych nośników z pługami w ilości jak niżej: - równiarki drogowe Wykonawcy ( pług skośny Wykonawcy ) - 3 jednostki, - ładowarka dużej pojemności (własność Wykonawcy ) (pług klinowy Wykonawcy) - 2 jednostki, - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, Kamaz i inne ( własność Wykonawcy ) ( pług kilnowy Wykonawcy) - 5 jednostek, - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy)- 5 jednostki, - spycharki - 2 jednostki. Ze względu na sytuację sprzętową w powiecie w celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów częściowych z właścicielami pojedynczych jednostek sprzętowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilościowych sprzętu zaoferowanego przez Wykonawców. Przy kalkulacji ceny jednostkowej pracy sprzętu należy założyć, że dana jednostka sprzętowa będzie świadczyć usługi w okresie zimy 2009/2010 w ilości ok. 80 godzin. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania na drogi na terenie całego powiatu hajnowskiego, co oznacza, że jednostki sprzętowe wykazane w ofercie nie są przyporządkowane terenowi jednej gminy i mogą być wyznaczone do pracy również na innych odcinkach na terenie powiatu. Na jednym odcinku drogi mogą więc pracować różni Wykonawcy..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia 1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (są dopuszczeni do obrotu prawnego w zakresie wykonywanej działalności). 2.1 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie. 2.2 Dysponujący potencjałem technicznym (sprzętowym) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w zależności od zadania. Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody z napędem na dwie lub więcej osi. Konstrukcja nośnika powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów przy pełnym obciążeniu silnika. Kierowca nośnika musi posiadać przy sobie telefon komórkowy zapewniający stałą łączność. Nośnik powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r Prawo o ruchu drogowym. (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Pługi wyjeżdżające do prowadzenia zimowego utrzymania w trudnych warunkach pogodowych muszą posiadać: środki łączności (telefon komórkowy), pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze, łańcuchy na koła, łopaty. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia, tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość dokumentacji technicznej obsługiwanego sprzętu, znajomość sieci dróg powiatowych i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu. 3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. 4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust 1 i 2 Pzp. 5 Przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 10.11.2009 r - 31.12.2009 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2010 roku. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia ) w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. 5 specyfikacji ..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1. 2. Formularz cenowy w zależności od numeru zadania - Załącznik Nr 2, 2a, 2b. 3. Oświadczenie , że : - wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności objętej przedmiotem zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym (sprzętowym) i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Załącznika Nr 3 4 . Wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zadania - Załącznik Nr 4. 5 . Wykaz pracowników przewidzianych do wykonania zadania - Załącznika Nr 5 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków płatności - Załącznik Nr 6..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2009 godzina 09:55, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej: - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 2 jednostki, - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, i inne z własnymi pługami - 1 jednostka, - koparko - ładowarki - 1 jednostka, - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem - 1 jednostka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 09.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych przy użyciu własnych nośników z piaskarką i z pługami w ilości jak niżej: - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 2 jednostki, - koparko - ładowarki - 1 jednostka, - ciągniki rolnicze z doczepną piaskarką i pługiem - 1 jednostka..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 09.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3. Odśnieżanie dróg na terenie powiatu hajnowskiego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odśnieżania dróg powiatowych przy użyciu własnych nośników z pługami w ilości jak niżej: - równiarki drogowe Wykonawcy ( pług skośny Wykonawcy ) - 3 jednostki, - ładowarka dużej pojemności (własność Wykonawcy ) (pług klinowy Wykonawcy ) - 2 jednostki, - samochody ciężarowe. typu Jelcz, Star, Kamaz i inne (własność Wykonawcy ) ( pług kilnowy Wykonawcy ) - 5 jednostek, - ciągniki rolnicze (własność Wykonawcy) (pługi Wykonawcy) - 5 jednostki, - spycharki - 2 jednostki..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-10-13

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-10-13

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-10-13