Zamówienie Nr z dnia 2011-12-13 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej.

Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej.
Data wydania 2011-12-13
S T A R O S T A    H A J N O W S K I
z  siedzibą w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość po byłej stacji paliw straży granicznej , położona w Czeremsze przy ulicy Sportowej, oznaczona numerem geodezyjnym działki 1633/3 o pow. 0,2630 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą  KW Nr BI2P/00019082/3.
Na teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny istniejącej i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych  o uciążliwościach w granicach własnej działki.

Działka jest zabudowana byłą stacją paliw.

Cena wywoławcza – 14.781,00 zł , wadium – 1.500,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do dnia 12 stycznia  2012 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca  zrezygnuje z nabycia nieruchomości  lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.
Pzetarg odbędzie się w dniu  16 stycznia 2012 o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 6829377, pok. nr 29 w godź. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-12-13

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-12-13

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-12-13

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-12-13