Zamówienie Nr KD.342/1/2011 z dnia 2011-02-14 - Dostawa tablic rejestracyjnych

Tytuł Dostawa tablic rejestracyjnych
Numer KD.342/1/2011
Data wydania 2011-02-14

Hajnówka, dnia 11.02.2011 r.


KD.342/1/2011


Ogłoszenie


o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę tablic rejestracyjnych w okresie do 28 lutego 2012 roku do Starostwa Powiatowego w Hajnówce.


Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 27 18


ogłasza


przetarg nieograniczony na dostawę tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów w następujących ilościach:

  • tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne samochodowe - 2800 kpl.

  • tablice zwyczajne do przyczep - 250 szt.

  • tablice zwyczajne, tymczasowe, zabytkowe i indywidualne motocyklowe - 250 szt.

  • tablice zwyczajne do ciągników rolniczych - 250 szt.

  • tablice zwyczajne i tymczasowe motorowerowe - 250 szt.


Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych.

Wadium nie przewiduje się.

Jedynym kryterium przy wyborze oferty będzie cena.

Oferenci ubiegający się o zamówienie muszą spełnić warunki określone w art. 22, ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i art. 75a, ust. 1 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych zaświadczeń i oświadczeń.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie starostwa, pokój Nr 6.

Oferty należy składać w zamkniętych nieoznakowanych kopertach z dopiskiem “Oferta na dostawę tablic rejestracyjnych. Nie otwierać przed dniem 25 lutego 2011 roku przed godziną 1330w sekretariacie starostwa pokój Nr 19 do dnia 25 lutego 2011 roku do godziny 1300.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25 lutego 2011 roku w siedzibie zamawiającego o godzinie 1330, pokój Nr 6.

Wykonawca jest związany ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Pan Mikołaj Telentejuk, tel. 85 682 6135, pokój Nr 6 w godzinach 730 – 1530.


Treść ogłoszenia obwieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Hajnówce,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Hajnowskiego

    www.powiat.hajnowka.pl

  • Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-02-14

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-02-14