Zamówienie Nr 87396 - 2014 z dnia 2014-03-14 - Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU

Tytuł Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU
Numer 87396 - 2014
Data wydania 2014-03-14

Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU
Numer ogłoszenia: 87396 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU do powierzchniowych utrwaleń dróg w ilości 83 ton. Wykonawca dostarczy emulsję własnym transportem (cysternami samochodowymi) do siedziby zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41, woj. Podlaskie partiami maksymalnie do 24 ton jednorazowo z przepompowaniem do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony. Szacuje się, że jednorazowo wykonawca minimum dostarczać będzie emulsję w ilości 10 ton. 1. Emulsja asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w normie europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych lub wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A-99 oraz odpowiedniej Aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję. 2. Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. 3. Wykonawca powinien przedstawić w ofercie Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji będący poświadczeniem zachowania normy lub ważną Aprobatę Techniczną na zaoferowany wyrób (emulsję). 4. Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP w Hajnówce. 5. Wykonawca dostarczy każdorazowo wraz z dokumentem WZ Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji lub Aprobatę Techniczną na dostarczoną partię emulsji. 6. Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. 7. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie. Terminy dostaw będą uzgodnione telefonicznie z wykonawcą z min. 2 dniowym wyprzedzeniem. 8. Dostawy będą odbierane w godzinach 7.00 - 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 9. Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 raz w miesiącu po dostarczeniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do siedziby ZDP w Hajnówce. 10. Określona ilość kationowej emulsji asfaltowej jest średnią ilością szacunkową..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy dostawy kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU o wartości nie mniejszej niż równowartość 400 000 zł brutto - zał. Nr 9

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3 i Nr 7

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 3

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:1.w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2.zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, 3.zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 4.odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 20 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-14