Zamówienie Nr ZDP.DT-343 / 18 / 08 z dnia 2008-08-14 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup piaskarki / rozsypywarki / do zwalczania śliskości zimowej mieszanką piasku i soli.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zakup piaskarki / rozsypywarki / do zwalczania śliskości zimowej mieszanką piasku i soli.
Numer ZDP.DT-343 / 18 / 08
Data wydania 2008-08-14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Numer sprawy: ZDP.DT-343 / 18 / 08
Rodzaj zamówienia: dostawa
 
1.      Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka
tel. : (0-85) 683-20-01, fax : (0-85) 683-27-51
2.      Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości dostaw do 206.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:
4.      Przedmiot zamówienia.
4.1            Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
29.82.11.00-1 –  piaskarki
4.2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup piaskarki / rozsypywarki / do zwalczania śliskości zimowej
mieszanką piasku i soli.
 
4.3   Opis przedmiotu zamówienia:
1.         Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej piaskarki przystosowanej do zamontowania na samochodzie skrzyniowym, przeznaczonej do posypywania nawierzchni dróg ; ilość sztuk -1.
2.         Wymagania techniczno – eksploatacyjne.
           - pojemność zbiornika na materiał uszorstwiający - 5m3 ;
- napęd od własnego silnika spalinowego wysokoprężnego;
- dostosowanie do rozsypywania mieszanek różnych materiałów min. chlorku
 sodu, chlorku wapnia, piasku, żwiru;
- przystosowanie do montażu na podwoziu samochodowym o długości skrzyni  
 4,50 m  / samochód Kamaz lub inne /;
- regulowana wysokość mechanizmu talerza rozsypującego materiał;
- system podawania materiału ślimakowy na talerz rozsypujący z zapewnieniem
    rozdrabniania zbrylonego lub zawilgoconego materiału;
- możliwość posypywania przy jeździe do przodu jak i do tyłu;
- możliwość zmiany dozowania rozsypywanego  materiału;
- możliwość regulacji szerokości posypu od 2 do 10 m z funkcją rozsypywania    asymetrycznego;
- możliwość opróżniania piaskarki z pozostałości materiału w przypadku awarii nośnika;
- podpory umożliwiające montaż i demontaż piaskarki na i z nośnika;
- sita zabezpieczające zasobnik piaskarki od góry przed załadunkiem dużych brył i zanieczyszczeń materiałów;
- wodoodporna plandeka na zasobniku piaskarki zabezpieczająca materiał rozsypywany   przed opadami atmosferycznymi z możliwością szybkiego i łatwego zakrywania i odkrywania;
- pulpit sterowniczy z możliwością regulowania parametrów pracy piaskarki z kabiny kierowcy;
- ostrzegawcza lampa koloru żółtego, oraz światła robocze;
- konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, pozostałe elementy takie jak złącza śrubowe wykonane z materiałów odpornych na korozję i odpowiednio zabezpieczonych przed chemicznym działaniem soli ;
3. Zamawiający wymaga ponadto:
             - nieodpłatnego wykonania pierwszego montażu piaskarki na nośnik Zamawiającego w siedzibie Wykonawcy;
- dołączenie do przekazanej piaskarki deklaracji zgodności, instrukcji techniczno-eksploatacyjnej i katalogu części zamiennych w języku polskim;
- zapewnienie obsługi serwisowej i napraw gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego;
- zapewnione w ramach ceny ofertowej  przeszkolenia dwóch kierowców - operatorów w zakresie eksploatacji i obsługi technicznej  piaskarki w siedzibie Wykonawcy;
- udzielenie gwarancji na cały wyrób na okres minimum 24 miesięcy.  
- udzielenie gwarancji na  silnik spalinowy na okresminimum 12 miesięcy / licząc od daty wydania piaskarki /.
 
5.      Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30 października 2008 roku.
 
6.   Oferty częściowe
      Zamawiający nie  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
7 . Informacje o możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 
8. Zamówienia uzupełniające.
     Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
 
 
9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a)      nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust.1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych ;
b)   spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
      Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o
       oświadczenia i dokumenty wykonawców stanowiące ofertę według skali: spełnia lub
       nie spełnia.
10. Informacje na temat wadium.
Nie jest wymagane.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2008 roku o godz. 9.55
      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych,
      ul. Bielska  41,Hajnówka w pokoju Nr 2 w dniu 21 sierpnia 2008 roku o godzinie 1000
13. Termin związania ofertą - 30 dni.
14. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie dotyczy.
15. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.
16. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się.
17.Informacja o ogłoszeniu w BZP
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-08-2008 roku pod numerem 189479 - 2008.
 
Hajnówka, dn. 14-08-2008 r.
 
Kierownik Zarządu Dróg
 Powiatowych w Hajnówce
 
Tadeusz Stankiewicz

Załączniki do treści

  • SIWZ (PDF, 347,55 KB) Podgląd załącznika

    zakup piaskarki / rozsypywarki / do zwalczania śliskości zimowej mieszanką piasku i soli.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-15

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2008-12-15

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-15