Zamówienie Nr 237057 - 2014 z dnia 2014-11-14 - Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie

Tytuł Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie
Numer 237057 - 2014
Data wydania 2014-11-14

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Hajnówka: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie
Numer ogłoszenia: 237057 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski , ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalenie gruntów obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski, woj. podlaskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalanie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka,gmina Narewka,powiat hajnowski,woj. podlaskie. Zamówienie Finansowane jest ze środków unijnych w ramach działania Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2.Zakres prac projektowych Podstawą do sporządzenia przez wykonawcę dokumentacji technicznej są załączniki do SIWZ: -mapę urządzenia dróg-zał. nr 1a do SIWZ wykaz dróg do urządzania w ramach zagospodarowania poscaleniowego,położonych na obiekcie scaleniowym Olchówka-zał. nr 1 do SIWZ. Zakres zamówienia obejmuje poz . 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 wykazane w załączniku Nr 1 do SIWZ. Drogi wymienione w załączniku nr 1 objęte są kategoria ruchu KR-1.Przedmiar robót musi zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót. 3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 71.32.20.00-7 5. Zamówienie obejmuje wykonanie: 1) wtórniki geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 w terenie zabudowanym w skali 1:1000 w terenie niezabudowanym analogowe mapy zasadnicze podlegają założeniu lub uzupełnieniu przez wykonawcę 2) materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 5 egz. 3) wszystkie niezbędne pozwolenia związane z wykonaniem robót przygotowawczych i branżowych ( pozwolenia na wycinkę drzew , pozwolenia wodno - prawne ) - 4 egz. 4) projekt techniczny wykonawczy - 4 egz. 5) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 4 egz. 6) szczegółowe specyfikacje techniczne - 2 egz. 7) przedmiary i kosztorysy inwestorskie sporządzone wg obowiązującego prawa w tym zakresie: - z podziałem na numery dróg - tabela elementów rozliczeniowych, formularz kosztorysu ofertowego - 2 egz 8) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi - 4 egz. 9) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - 4 egz. 10) projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem - w przypadku wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu - 4 egz. 11) wykaz właścicieli oraz numerów geodezyjnych działek gruntów zajętych pod drogę. 6. Wykonawca dostarcza wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwoleń do realizacji inwestycji. 7. Przedmiotowe zadanie należy opracować zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i rozporządzeniem MTiGM z dnia 02-03-1999 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14.05-1999 r. z późn. zm.) . 8. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania określone ustawą Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz : Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego( Dz. U. z 2013r.poz.1129 -jednolity tekst.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389). 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać opracowaną dokumentację projektową Zamawiającemu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej SST, opisy techniczne, przedmiar robót, kosztorysy inwestorski i ofertowy, tabele objętości robót ziemnych, plantowania terenu zostaną wykonane w ogólnie dostępnych edytorach tekstów lub w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym. Rysunki, mapy w formie pliku TIFF, JPG oraz PDF . a. wszystkie części dokumentacji powinny posiadać opisy sporządzone pismem maszynowym (komputer, maszyna do pisania) lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem i podpisane z imienną pieczątką autora i numerem uprawnień, b. w przypadku adaptacji projektu typowego należy uwidocznić nr i rok zatwierdzenia tegoż projektu, c. w przypadku stosowania typowych prefabrykatów należy załączyć kserokopie rysunków technicznych, d. wszystkie rysunki powinny być w jednym arkuszu nie mogą być sklejane i muszą być podpisane przez projektanta, e. propozycje zastosowania materiałów o nazwie własnej tj. konkretnej firmy powinny być zamieszczone tylko w specyfikacjach technicznych w ilości minimum dwa rodzaje, f. zaproponowane materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne lub świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, numer należy podać w SST, g. jednostka projektująca powinna dołączyć oświadczenie (przy sporządzaniu protokołu zdawczo-odbiorczego), że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym, h. zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu , i. w przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót , że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować wg tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez Projektanta w ciągu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej. 10. Zgłoszenie do odbioru dokumentacji powinno być uzgodnione między stronami na 3 dni przed jego terminem. 11. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. 12. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie ar. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające mogą zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających zamawiający przewiduje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn. Scalanie gruntów na obiekcie Olchówka, obręb Olchówka, gmina Narewka, powiat hajnowski,woj. podlaskie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł(słownie :trzy tysiące złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach : 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Starostwa Powiatowego w Hajnówce nr 42124052111111000049275838. Tytułem przelewu: Wadium -Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg -obiekt scaleniowy Olchówka 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji , poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. 5. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 7. Wadium z wyjątkiem przelewu pieniężnego, składa się w oryginale w siedzibie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, w treści dokumentu powinno zostać zawarte zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4A i art 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 3 rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest, aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, stanowiącą dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 10. Wadium wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie jednego czy kilu spośród nich. 11. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 12. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli zajdą przesłanki określone w art.46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Pzp. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 16. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełni/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - (wzór zał. nr 4)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał: -co najmniej jedna usługa wykonana w przeciągu 3 ostatnich lat polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg klasy technicznej co najmniej L, o wartości min. 50 000,00 zł brutto Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia może być spełniony łącznie i w takim przypadku zamawiający będzie oceniał łącznie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - (wzór zał. nr 4)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadającymi następujące doświadczenie i kwalifikacje: 1.Autor projektu (minimum 1 osoba) -w okresie ostatnich 3 lat brał udział w roli autora projektu i wykonał minimum jedną dokumentacje projektową na przebudowę, rozbudowę lub budowę dróg klasy technicznej co najmniej L. -posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej 2. Sprawdzający (minimum1 osoba) -w okresie ostatnich 3 lat brał udział w roli sprawdzającego lub zweryfikował co najmniej jedną dokumentację projektową na przebudowę, rozbudowę lub budowę dróg klasy technicznej co najmniej L. -uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia/nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia - (wzór zał. nr 4)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w granicach unormowania art. 144 ustawy Pzp i zapisów SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, polegających na: zmianie zakresu prac projektowych, zmianie terminu wykonania umowy, zmianie wysokości wynagrodzenia, zmianie składu osobowego wykonującego zamówienie - w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 2) przedłużeniu uległy procedury administracyjne na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień lub decyzji administracyjnych, 3) zaistniała konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej w ściśle określonym terminie (zgodnie z wymogami specyficznymi dla poszczególnych gatunków fauny), 4) zaistniała konieczność wykonania badań archeologicznych w ściśle określonym terminie, 5) wystąpiła konieczność wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, 6) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia; 7) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy; 8) zaistniały warunki uniemożliwiające rozpoczęcie realizacji umowy, 9) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 może nastąpić na podstawie uzasadnionego, pisemnego wystąpienia Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności powodujących zmianę umowy lecz nie później niż 10 dni przed terminem zakończenia realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wydział Geodezji i Katastru i Nieruchomości pok. nr 29 I piętro 7:30-15:30 tel. 85 682 93 77.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2014 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Hajnówce Sekretariat pok. nr 19 I piętro 7:30-15:30.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 14. Zamówienie jest finansowane ze środków unijnych w ramach działania 1.7/125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Konstanty Wawreszuk Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-11-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-11-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-11-14