Zamówienie Nr DT.3410.6.2012 z dnia 2012-12-14 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku”
Numer DT.3410.6.2012
Data wydania 2012-12-14

 

Zamówienie Nr DT.3410.6.2012 z dnia 2012-11-29 - Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku

Nr ogłoszenia: 480082-2012 ; data zamieszczenia: 29.11.2012 – Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy.

 

Hajnówka, dnia 2012-12-14

 

DT.3410.6.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku wybrano najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia jak niżej:

 

Zadanie 1: Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Ali – Kam Hasin Farhan

ul. Białowieska 5 C

17-200 Hajnówka

 

Cena oferty wynosi: 398 200,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu oraz nie podlegających wykluczeniu. Uzyskała 100 pkt.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku” na zadanie 1 wpłynęła oferta 2 złożona przez:

 

PRONAR” Spółka z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 H

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała 99,63 pkt.

 

 

Zadanie 2: Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

 

Wybrano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

P.P.H.U. „OPAL” SPÓŁKA JAWNA

Irena Puławska, Roman Puławski

17-200 Hajnówka

ul. Targowa 84

Cena oferty wynosi: 68 940,000 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu oraz nie podlegających wykluczeniu. Uzyskała 100 pkt.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku” na zadanie 2 wpłynęła jedna oferta.

 

Zadanie 3: Sukcesywne dostawy gazu LPG

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Ali – Kam Hasin Farhan

ul. Białowieska 5 C

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 6 550,00 zł. brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu oraz nie podlegających wykluczeniu. Uzyskała 100 pkt.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2013 roku” na zadanie 3 wpłynęła oferta 2 złożona przez:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 H

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i uzyskała 99,24 pkt.

 

Zgodnie z art. 92.ust.1 pkt. 2 i 3 stawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia że:

  1. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

  2. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a ustawy Pzp, umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą być zawarte bez konieczności zachowania terminów zawartych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZADZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-12-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-12-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-12-14