Zamówienie Nr DT.613.2.1.2013 z dnia 2013-03-15 - Sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka.

Tytuł Sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka.
Numer DT.613.2.1.2013
Data wydania 2013-03-15

Hajnówka, dnia 15.03.2013 r.

DT.613.2.1.2013

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew oraz Narewka.

Sprzedaż „drzew na pniu” została podzielona na dwa zadania, które dotyczą wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

Zadanie nr 1 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Białowieża, Narew, Narewka, w ilości 335 sztuk o łącznej masie około 1139,90 m3 za cenę wywoławczą 68393,56 zł netto.

Zadanie nr 2 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gmin Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka oraz Kleszczele w ilości 425 sztuk o łącznej masie około 1233,59 m3 za cenę wywoławczą 74015,44 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik nr 1, oraz 2 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz terminy wycinki z podziałem na gminy zostały określone w załączniku nr 3, nr 4.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 6839,36 zł, zadanie nr 2 – 7401,54 zł, w terminie do dnia 05.04.2013 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 05.04.2013 r. do godz. 1500 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 1000,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone  w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych  w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1. Termin przeprowadzenia aukcji: 08.04.2013 r. godz.  1000. Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.


 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Wykaz drzew, zadanie nr 1,

2. Załącznik nr 2 - Wykaz drzew, zadanie nr 2,

3. Załącznik nr 3 - Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1,

4. Załącznik nr 4 - Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 2,

5. Załącznik nr 5 - Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

6. Załącznik nr 6 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

7. Załącznik nr 7 - Wzór umowy.

 

 

Sporządził:

REFERENT

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego

utrzymania zadrzewienia

uzgadniania dokumentacji

Paweł Grygoruk

 

 

Zatwierdził:

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-15