Zamówienie Nr OS.6162.1.2014.MS z dnia 2014-05-15 - Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro.

Tytuł Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro.
Numer OS.6162.1.2014.MS
Data wydania 2014-05-15

 

POWIAT HAJNOWSKI

STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

tel. (85) 682 27 18, fax (85) 682 42 20

http://www.powiat.hajnowka.pl

e-mail starostwo@powiat.hajnowka.pl

 

 

Hajnówka, dnia 14.05.2014 r.

 

OS.6162.1.2014.MS

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

 

Starosta Hajnowski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro (bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych Gminy Narewka: Tarnopol, Leśna, Mikłaszewo o łącznej powierzchni około 328* ha

 

Jednocześnie przekazujemy zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym oraz warunkami technicznymi wykonania zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. AGMAR, Pracownia Urządzania Lasu, Stanisław Lussa, 08-400 Garwolin, ul. Gen.Andersa 19

 2. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe, Oddział Białystok, ul . Lipowa 51, 15-424 Białystok

 3. Firma Handlowo-Usługowa BIODATA, Michał Kocik, 33-171 Pleśna, Woźniczna 4

 4. PRO-LAS, Weremijewicz i wspólnicy sp.j., 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 11/1

 5. TAXUS SI sp. z o.o., 02-491 Warszawa, ul. Płomyka 56A

 6. KRAMEKO Sp. z o.o., 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108

 7. Biuro Urządzania Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych, Krzysztof Janczulewicz, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Białostocka 45

 8. Agencja CEZAR , Piotrkowicz Sp. j., ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

a/a

 

* - powierzchnia lasów zgodna z ewidencją gruntów na dzień 1 stycznia 2014 roku

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

na wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych Gminy Narewka: Tarnopol, Leśna, Mikłaszewo o łącznej powierzchni około 328 ha.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMIAWIAJĄCEGO

Starosta Powiatu Hajnowskiego

17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami) zgodnie z Zarządzeniem Starosty Hajnowskiego Nr 12/2011 z dnia 09 marca 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest :

 • wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębów ewidencyjnych Gminy Narewka: Tarnopol, Leśna, Mikłaszewo o łącznej powierzchni około 328 ha,

 • wyłożenie ich do publicznego wglądu (zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 roku Nr 12 poz. 59 z późn. zmianami),

 • uzyskanie pozytywnej opinii właściwego nadleśniczego zgodnie z art. 22 ust. 2,3 powyższej ustawy,

 • uzyskanie w razie potrzeby zgodnie z § 38 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,

 • opracowanie ostatecznej wersji opracowań uwzględniającej decyzje starosty w sprawie uznania lub nie uznania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków właścicieli lasów oraz ewentualne uwagi właściwego nadleśniczego.

 

 1. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

 

 

V. .OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Małgorzata Sakowska – pokój nr 10, tel. (85) 682 50 19,

adres e-mail: msakowska@powiat.hajnowka.pl.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

  • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów” na adres Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w terminie do dnia 30 maja 2014 roku, do godz. 11.00.

  • Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

  • Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

  • Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2014 roku, o godz. 11.00. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2014 roku, o godz. 11.30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 10.

 

 

VII.KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Cena - 100 %

 1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich kosztów jakie poniesie przy realizacji zamówienia i wpisać cenę w formularzu ofertowym.

 2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

 3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmieniona w toku realizacji całej umowy.

 

VIII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzór umowy zostanie przedstawiony wybranemu Wykonawcy.

IX.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ustala się na dzień 21 listopada 2014 roku.

 

X.ZAŁĄCZNIKI

 1. Formularz ofertowy.

 2. Warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

WARUNKI TECHNICZNE

 

wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu hajnowskiego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 12, poz. 59 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1302) oraz § 38 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), ustala się co następuje:

1. Materiały potrzebne do prac urządzeniowych, tj. kopie map ewidencyjnych urządzanych obiektów oraz inne dane ewidencyjne niezbędne do opracowania uproszczonego planu wykonane zostaną staraniem i na koszt Wykonawcy na warunkach ustalonych przez Geodetę Powiatowego - tel. (0-85) 682 20 29, 682 51 55. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych wynikającą z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca, przed przystąpieniem do prac terenowych powiadomi pisemnie Urząd Gminy Narewka oraz uzgodni z sołtysami wsi, dla których będą sporządzane plany, sposób powiadomienia właścicieli o prowadzeniu prac urządzeniowych ( np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).

3. Pracami urządzeniowymi należy objąć wszystkie lasy należące do osób fizycznych (7.1, 7.2) i wspólnot gruntowych (10), zapisane w ewidencji gruntów jako Ls.

4. Po zakończeniu prac terenowych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Wykonawca wykłada w Urzędzie Gminy Narewka do publicznego wglądu na okres 60 dni jeden egzemplarz projektów uproszczonych planów urządzenia lasów. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wszystkim zainteresowanym niezbędnych informacji oraz do przyjmowania zastrzeżeń i wniosków, a także do sporządzenia protokołu ze sposobu załatwienia przyjętych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem.

Dodatkowo Wykonawca poinformuje Wójta Gminy Narewka, że jest on obowiązany do pisemnego poinformowania właścicieli lasów o fakcie wyłożenia projektów planów urządzenia lasów do publicznego wglądu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

5. Po rozpatrzeniu wniosków i zastrzeżeń skierowanych do Starosty i skorygowaniu na tej podstawie projektu planu, 1 egzemplarz projektu planu wraz z pismem przewodnim Wykonawca przedłoży Nadleśniczemu Nadleśnictwa Browsk w celu zaopiniowania w trybie art. 22 ust. 3 ustawy o lasach. Wykonawca uzyska pisemną pozytywną opinię.

6. Do wykonania ostatecznych prac należy przystąpić po uzyskaniu od Zleceniodawcy potwierdzenia odnośnie rozstrzygnięć co do zgłoszonych wniosków i zastrzeżeń, opinii nadleśniczego oraz w razie potrzeby uzyskania uzgodnienia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

7. Zawartość uproszczonego planu określa § 8 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska.

8. W części końcowej opisu ogólnego (po zestawieniach tabelarycznych) umieścić rozdział p.t. „Uzgodnienia” gdzie zostaną zamieszczone poświadczenia o wyłożeniu planu w gminie i opinia miejscowego nadleśnictwa.

9. Strony elaboratu należy ponumerować, zaopatrzyć w spis treści umieszczony na początku elaboratu, a elaborat zaopatrzyć w stronę tytułową. W spisie treści należy podać ilość egzemplarzy map zamieszczonych w planie.

10. Elaborat należy opracować oddzielnie dla każdego obrębu ewidencyjnego.

11. Wykonawca przekaże Zleceniodawcy elektroniczny zapis dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 roku (Dz.U.z 2012 roku, poz. 1302) w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu.

 

 

12. Mapę gospodarczą lasu należy sporządzić na kopii lub wyrysie z mapy ewidencyjnej.

Mapa powinna zawierać:

 • napis tytułowy,

 • określenie obiektu i położenia (wieś, gmina, województwo), datę stanu opracowania,

 • dane uproszczonego planu urządzania lasu z podziałem powierzchniowym i numeracją oddziałów i pododdziałów,

 • wydzielenia należy opisać w postaci ułamka – w liczniku gatunek główny i jego wiek, w mianowniku bonitacja i zadrzewienie

 • szkic sytuacyjny arkuszy mapy,

 • opis granic gruntów przyległych,

 • oznaczenie liczbami arabskimi oddziałów zgodnie z numeracją arkuszy,

 • oznaczenie literami pododdziałów z podaniem gatunku głównego, wieku, bonitacji, zadrzewienia, bądź „hal”, „płaz”, „zrąb” o ile pozwala na to wielkość pododdziału,

 • istniejące i projektowane pasy p. pożarowe,

 • podpis wykonawcy.

Na mapie należy zakolorować powierzchnie lasów kolorami:

- sjena palona - drzewostany sosnowe,

- fiolet - drzewostany świerkowe,

- błękit pruski - drzewostany brzozowe

- zieleń soczysta - drzewostany olchowe,

- karmin - drzewostany osikowe,

- czerń słoniowa - drzewostany dębowe i pozostałe liściaste

Grunty porolne przeznaczone do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy zakolorować na żółto.

13. Uproszczone plany urządzania lasu należy wykonać w wersji pisemnej, w języku polskim w formacie A-4 , w tym jeden w twardej oprawie, w 4 egzemplarzach dla każdego obrębu. Do jednego egzemplarza z każdego obrębu dołączyć wersję elektroniczną na płycie CD. Do każdego opracowania należy dołączyć gospodarczą mapę lasu podklejoną na płótnie.

14. „Zadania w zakresie gospodarki leśnej” należy sporządzić w 1egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej wpisując również dane adresowe właścicieli lasów oraz na każdym egz. należy podać nazwę obrębu geodezyjnego. Ponadto pod opisem „zadań” lub ew. na odwrocie strony należy zamieścić krótką informację wyjaśniającą skróty użyte w opisie.

15. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 3 lat od zatwierdzenia planów urządzania lasów do bezpłatnego usuwania usterek (w terminie 30 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego) .

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka


 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

wykonania uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu hajnowskiego

w trybie zapytania o cenę

 

Dane dotyczące oferenta

Nazwa: ...........................................................................................................................................

Siedziba: ........................................................................................................................................

Nr telefonu/faxu:.............................................................................................................................

email: ……………………………………….

NIP: ................................... ...................

REGON: ...............................................

Dane dotyczące zamawiającego: STAROSTA HAJNOWSKI, 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1

Zobowiązanie oferenta:

Oferuję wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie obrębów geodezyjnych Gminy Narewka: Tarnopol, Leśna, Mikłaszewo, o łącznej powierzchni około 328 ha.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

- cena brutto.................. zł (słownie: ........................................................................................).

- podatek VAT ...............................................

- cena netto .................. zł (słownie: .........................................................................................)

Prace stanowiące przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać w terminie do 21 listopada 2014 roku.

 

 

..............................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)

 

 

 

 

 

1. Jestem/śmy uprawniony/i do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

2. Spełniam/y warunki określone w art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 roku Nr 12 poz. 59 z późn. zmianami).

 

3. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zadania.

 

4. Nie podlegam /y wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zmianami).

 

 

 

 

 

..............................................

(podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Sakowska Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-05-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-05-15