Zamówienie Nr P.P.042.2.7.7.2015 z dnia 2015-09-15 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia na świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy przetargu nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia na świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w wersji papierowej
Numer P.P.042.2.7.7.2015
Data wydania 2015-09-15

 

Znak sprawy: P.P.042.2.7.7.2015                                                          Hajnówka, 15.09.2015r.

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel. (85) 682 27 18, Fax. (85) 682 42 20                                                  

                                 

 Do wszystkich uczestników postępowania prowadzonego w trybie

                                  przetargu nieograniczonego dotyczącego udzielenia zamówienia na

                                  świadczenie usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w

                                  wersji papierowej realizowanej w ramach projektu  „Platforma

                                  współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy

                                  Białowieskiej, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych:

                                  Numer ogłoszenia 230676-2015, data zamieszczenia: 04.09.2015r.

                                        

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 80% i termin wykonania 20%.

Wygrała oferta nr 8 Wykonawcy Grafpol Agnieszka Blicharz – Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53 – 650 Wrocław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

L.p.

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty/przyznana punktacja

Termin wykonania/przyznana punktacja

Liczba punktów razem/Pozycja w rankingu

1

S-Print 2 sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

29988,00 zł –50,60 pkt

25.09.2015 r. – 20 pkt

70,60 pkt/VII

2

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

23184,00 zł –65,45 pkt

28.09.2015 r. – 5 pkt

70,45 pkt/VIII

3

Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek

21612,00 zł  70,21 –pkt

25.09.2015 r. – 20 pkt

90,21 pkt/IV

4

Agencja Reklamowo – Wydawnicza Studio B&W Wojciech Janecki, ul. Podjazdowa 2/31, 41 – 200 Sosnowiec

21189,00 zł –71,61 pkt

25.09.2015 r. – 20 pkt

91,61 pkt/II

5

MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

21420,00 zł –70,83 pkt

25.09.2015 r. – 20 pkt

90,83 pkt/III

6

„Z Druk”, ul. Pionierów 11, 82-200 Malbork

18966,00 zł – 

80 pkt

28.09.2015 r. – 5 pkt

85 pkt/VI

7

„PASAŻ” Spółka z o.o., ul. Rydlówka 24, 30 – 363 Kraków

21786,00 zł -69,64 pkt

25.09.2015 r. – 20 pkt

89,64 pkt/V

8

Grafpol Agnieszka Blicharz – Krupińska, ul. Czarnieckiego 1, 53 – 650 Wrocław

20751,00 zł – 73,12 pkt

25.09.2015 r. – 20 pkt

93,12 pkt/I

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 16.09.2015 r.

Na podstawie  art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie niniejszego pisma na nr faxu: (85) 682 42 20 lub elektronicznie pod adres e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl.

Otrzymano dnia………….ilość stron…..pieczątka i podpis……………………………

                                                                                         Starosta Hajnowski

                                                                                         Mirosław Romaniuk

                             

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-09-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-09-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-09-15