Zamówienie Nr z dnia 2012-03-16 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku wielorodzinnego w miejscowości Narew przy ulicy Żeromskiego 4,

Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku wielorodzinnego w miejscowości Narew przy ulicy Żeromskiego 4,
Data wydania 2012-03-16

S T A R O S T A    H A J N O W S K I

z  siedzibą w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

 

 

 

 

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w piwnicy budynku wielorodzinnego w miejscowości Narew przy ulicy Żeromskiego 4, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1719 o pow. 0,2048 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta  KW Nr BI2P/00015417/3. Lokal stanowi  własność Skarbu Państwa – Starosty Hajnowskiego.

Zgodnie z ewidencją gruntów , teren na którym usytuowany jest budynek oznaczony jest symbolem Bi.

Na teren brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – są to obiekty usługowe.

 

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w gruncie wynosi 3500 zł,  wadium  - 350 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium jak wyżej w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca  zrezygnuje z nabycia nieruchomości  lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  20 kwietnia 2012 roku o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 6829377, pok. nr 29 w godź. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-03-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-03-19