Zamówienie Nr OA.272.3.2016 z dnia 2016-03-16 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP w dniu 18 lutego 2016 roku pod pozycją Nr 37100-2016 pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623 B UL. TARGOWEJ I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2327 B UL. PROSTEJ W HAJNÓWCE.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP w dniu 18 lutego 2016 roku pod pozycją Nr 37100-2016 pn. „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1623 B UL. TARGOWEJ I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2327 B UL. PROSTEJ W HAJNÓWCE.
Numer OA.272.3.2016
Data wydania 2016-03-16

Hajnówka, dnia 2016-03-16

 

 

OA.272.3.2016

 

 

Dotyczy:      postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP   

                     w dniu 18 lutego 2016 roku pod pozycją Nr  37100-2016 pn. „PRZEBUDOWA

                       DROGI POWIATOWEJ NR 1623 B UL. TARGOWEJ I ROZBUDOWA DROGI

                       POWIATOWEJ NR 2327 B UL. PROSTEJ W HAJNÓWCE.

 

 

                                                               ZAWIADOMIENIE

                                    O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

           Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), Powiat Hajnowski, ul. A Zina 1, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na ww. zadanie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe

„MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17 – 100 Bielsk Podlaski

  Cena oferty wynosi:  1 580 734,19,77 zł. brutto

          Złożona oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ  ” uzyskała łącznie 100 pkt. 

 Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj.– przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i gwarancji.

        W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione ważne oferty, którym przyznano punkty:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Otrzymana ilość punktów

Cena

Gwarancja

Ogółem ilość punktów

 

1

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

ul.Produkcyjna 102,                      15-680 Białystok

80,83

10,00

90,83

 

2

STRABAG Sp. z o.o.Dyrekcja Wschodnia PJ Oddział Białystok EE Hryniewicze 75/1

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

71,23

10,00

81,234

 

3

TERR  MOTA

Sp. z o.o.

ul. Bardiowska 3,               38-300 Gorlice

62,97

10,00

72,97

 

4

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe                 „MAKSBUD” Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 183

 17 – 100 Bielsk Podlaski

90,00

10,00

100,00

 

5

UNIBEP S.A.,

 ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

80,83

10,00

90,83

                  Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy i nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

        Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia faksem o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca winien potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-16

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-16

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-16