Zamówienie Nr z dnia 2013-04-16 - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu oraz jej obsługę techniczną i administracyjną w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu oraz jej obsługę techniczną i administracyjną w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wydania 2013-04-16

 

 

 

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi na opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu oraz jej obsługę techniczną i administracyjną

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest opracowanie i wdrożenie rozbudowanej strony internetowej projektu, a następnie jej obsługa techniczna i administracyjna. Strona ma zostać przygotowana w sposób profesjonalny i atrakcyjny dla użytkowników – zarówno, jeżeli chodzi o formę, jak też treści merytoryczne, za które bezpośrednio odpowiedzialny będzie Zamawiający.

Podstawowa funkcjonalność planowanej strony www:

 • Charakter informacyjno-edukacyjny,

 • Strona główna będzie kierowała użytkowników do poszczególnych sekcji, informując, co w nich się znajduje,

 • Przejrzystość strony pozwoli na łatwą nawigację po jej zasobach,

 • Szczegółowe informacje są wyświetlane na podstronach w odpowiednich zakładkach (ok.15), a nie na stronie głównej,

 • Stosowanie jednoznacznego nazewnictwa dla wszystkich zakładek i podrozdziałów,

 • Przygotowanie strony do efektywnego pozycjonowania,

 • Funkcje forum użytkowników, galerii zdjęć,

 • Możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami, a wykonawcą strony,

 • Wykonanie strony w języku PHP,

 • W ramach prac nad wyglądem strony Zamawiający przewiduje minimum dwie konsultacje.

Strona internetowa będzie zawierała informacje oraz będzie na bieżąco aktualizowana, m.in. w zakresie:

- realizowanych działań projektowych,

- materiałów informacyjno-edukacyjnych umieszczanych na stronie internetowej,

- wszelkich publikacji wytworzonych w trakcie realizacji projektu,

- forum użytkowników, stanowiącym miejsce wymiany poglądów i doświadczeń,

- galerii zdjęć i materiałów multimedialnych.

Wykonawca zapewni także bieżącą obsługę techniczną i administracyjną strony internetowej, w szczególności w zakresie jej dostępności dla użytkowników, aktualizacji i zmian na stronie oraz innych elementów związanych z techniczną obsługą strony.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Na wykonanie strony internetowej przewiduje się okres jednego miesiąca od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Usługa administracyjna strony będzie realizowana w terminie od 1 maja 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

V. Wymagania wobec oferenta:

 1. Doświadczenie w tworzeniu stron internetowych;

 2. Doświadczenie w obsłudze technicznej i administracyjnej stron internetowych;

 3. Zapewnienie dostępności zasobów ludzkich i technicznych w trakcie realizacji usług.
   

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

  1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.

  2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

  3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:


 

Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2013 do godz.15.30 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu do Starostwa.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk, tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-16

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-16

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-16