Zamówienie Nr OA.172.6.2015 z dnia 2015-04-16 - „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

Tytuł „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”
Numer OA.172.6.2015
Data wydania 2015-04-16

Załącznik nr 3

do  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

 

                                                                                              Hajnówka, 2015-04-16

 

 

Numer sprawy: OA.172.6.2015

         

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

-    Warunki zamówienia

 

sporz. DR

2015-04-16

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

I.             Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

Starostwo Powiatowe Hajnówce
ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

II.          Przedmiot zamówienia.

1.      Przedmiotem zamówienia jest „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce. ”

2.      Dostawa paliwa w okresie od podpisania umowy do 31.12.2015 r.  w formie doraźnych tankowań samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce na stacjach paliw wybranego Wykonawcy.

3.      Szacunkowe zapotrzebowanie  na paliwo  do samochodu służbowego w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi 2500 litrów.

4.      Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego z tytułu zakupu mniejszej ilości paliwa płynnego niż określonej  w umowie.

5.      Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest  Danuta Rola (pokój nr 21, tel. 85 682 30 45)

 

III.       Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.

IV.       Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wymogi:

1. Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie w systemie sprzedaży bezgotówkowej w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju.

            2. Wskazana stacja paliw musi funkcjonować 7 dni w tygodniu minimum od godz 7:00 do godz. 22:00

            3. Wykonawca powinien posiadać lub dysponować, co najmniej jedną stacją paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

            4. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o stały rabat podany w ofercie.

            5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych.

            6. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

 

Kryteria:

1. Wykonawca określi cenę jednego litra oleju napędowego na dzień zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.powiat.hajnowka.pl), obowiązującą na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca określi wysokość udzielonego rabatu w złotych polskich. Udzielony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu paliwa zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego rabatu. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym stały rabat cenowy, o który każdorazowo zostanie pomniejszona cena  1 litra oleju napędowego w dniu zakupu na stacji (cena z dystrybutora).

3. Proponowane kryteria oceny ofert :

Cena 70%

Rabat 30%

Zastosowane wzory do obliczenia oferty:

  1. Kryterium cena (średnia cena detaliczna za 1 litr paliwa obowiązująca na najbliższej stacji paliw Wykonawcy od siedziby Zamawiającego)

 

Najniższa cena przedstawiona w ofertach

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 70%

Cena badanej oferty

 

  1. Kryterium rabat (stały upust kwotowy w stosunku do ceny detalicznej w dniu tankowania)

 

Rabat oferty badanej

Liczba punktów=         ……………………………………………………        x 30%

Najwyższy oferowany rabat

 

Wybrana zostanie oferta z najwyższą liczba punktów po zsumowaniu obydwu kryteriów wyboru.

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty albo umieści informacje na stronie internetowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a/   Nie zostanie złożona żadna oferta.

b/ Cena złożonej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

c/ Zamawiający stwierdzi zaistnienie innych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a której zaistnienie spowoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.

 

V.          Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

VI.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT).

Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) oraz upustem należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VII.    Oferta powinna zawierać:

         1.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym.

3.  Wszystkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę.

4.   Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy  oraz ostemplowane pieczęcią firmową.

6. Do oferty należy załączyć:

a/ Wypełniony „Formularz oferty”

b/ Parafowany wzór umowy

c/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru

d/ Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 24.04.2015 r. do godz. 10:00

1. Osobiście w  Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, sekretariat w godz. 7:30-15:30. W zaklejonej kopercie. Na kopercie należy wpisać :

Nazwę i adres Wykonawcy oraz „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce ”

2.  Drogą pocztową (adres jw.) decyduje data i godzina wpływu oferty.

3. Drogą elektroniczną na adres: rzecznik@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe- dostawa paliwa płynnego” Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF).

4. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i zostaną zwrócone na adres Wykonawcy.

IX.       Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

X.          Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza/dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XI.       Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

1.      Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3.      Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 3

4.      Zaakceptowany i podpisany wzór umowy - załącznik nr 4.

5.      Kserokopia poświadczona z zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonywania przedmiotowego zadania tj. koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami.

 

 

                                                                                           ….....…........……………........…………

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

Zatwierdził:

 

 

…..............................

Starosta /Wicestarosta

 

 

 

Hajnówka, …..............-........-....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 1 do WZ               

            Hajnówka,  ….........-....…-…....

 

 

 

…...............................................................................                 

Nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ...........................................................................

REGON: ...................................................................

TELEFON: ...............................................................

FAX: .........................................................................

E-mail: .................................................................

 

Starostwo Powiatowe

w Hajnówce

ul. Zina 1

17-200 Hajnówka

 
 
FORMULARZ OFERTY

 

-          Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami zamówienia tj.:

 

 

Lp.

Rodzaj paliwa

Ilość w litrach /szacunkowa/

Cena netto 1 litra

Cena brutto 1 litra

Wartość brutto

Stały upust ceny brutto

1

olej napędowy

2500

 

 

 

 

 

-          Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w okresie: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

-          Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

-          Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy w niniejszym postępowaniu, akceptujemy go i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w tam zawarte.

-          Oświadczamy że przyjmujemy sposób płatności zgodny z zapisami zapytania ofertowego.

-          Oświadczamy że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia.

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(należy wymienić zgodnie z warunkami zamówienia)

….......................................................................

…........................................................................

….......................................................................

 

                                                                            ……...............................................................

                                                                                       podpisy osób uprawnionych

                                                                             do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Rola Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-16

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-16

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-16