Zamówienie Nr 160534 /2011 z dnia 2011-06-16 - Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.7.2011 z dnia 2011.04.27 - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych.160534 - 2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Tytuł Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.7.2011 z dnia 2011.04.27 - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych.160534 - 2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer 160534 /2011
Data wydania 2011-06-16

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.7.2011 z dnia 2011.04.27 - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych.

 


 

Ogłoszenie powiązane:

 

Ogłoszenie nr 128210-2011 z dnia 2011-05-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiot zamówienia podzielono na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych na remont chodnika we wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha ( droga powiatowa Nr 1779 B ) - dostawa Stawiszcze , gmina Czeremcha
Termin składania ofert: 2011-06-03

 
Hajnówka: Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych.
Numer ogłoszenia: 160534 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 128210 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielono na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 - Dostawa prefabrykatów betonowych na remont chodnika we wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha ( droga powiatowa Nr 1779 B ) - dostawa Stawiszcze , gmina Czeremcha Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w asortymencie: 1.Płytka chodnikowa 35x35x5 koloru szarego szt-8923 2.Betonowa kostka brukowa cegła typu POLBRUK grub. 8cm koloru szarego m2 1071 3.Betonowe obrzeża chodnikowe 6x20x100 koloru szarego szt.-1080 Zadanie 2 - Dostawa prefabrykatów betonowych na remont chodnika na ul. Fabrycznej w Czeremsze ( droga powiatowa Nr 1769 B ) - dostawa Czeremcha ul. Fabryczna Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w asortymencie: 1. Krawężnik drogowy betonowy 15x30 x100 koloru szarego szt.-223 2.Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22 x100 koloru szarego szt.-35 3.Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy szt.- 6 4.Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy szt.- 6 5.Betonowa kostka brukowa cegła typu POLBRUK grubości 6 cm koloru szarego m2-370 6.Betonowa kostka brukowa cegła typu POLBRUK grubości 8 cm koloru czerwonego m2-97 7.Betonowe obrzeża chodnikowe 6x20x100 koloru szarego szt.-284 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia: 1. Podane wyżej materiały muszą odpowiadać normom: PN-EN 1338:2005 - kostka brukowa o grubości od 6 do 10 cm; PN-EN 1340:2004 - krawężniki, obrzeża, PN-EN 1339:2005 - płytki chodnikowe. 2. Towar (gatunek I) dostarczony może być tylko z certyfikatem jakości lub deklaracją zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wystawioną przez producenta. 3. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. 4. Wykonawca zwany Dostawcą dostarczał będzie materiały transportem Wykonawcy, koszt transportu wliczony będzie w cenę materiału, sukcesywnie po złożeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania, nie później niż w ciągu 2 dni od daty zamówienia. 5. Dostawa prefabrykatów betonowych odbywać się będzie samochodem samowyładowczym z urządzeniem HDS na ww. drogo powiatowe. 6. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości zamówienia ze względu na rzeczywiste potrzeby, które mogą się ujawnić w toku realizacji zamówienia. 7. Zamawiający będzie przyjmował dostawy w godzinach 8.00 - 14.00 w dni robocze, odbiór prefabrykatów betonowych w innych godzinach niż 8.00 - 14.00 jest wykluczony, chyba że strony uprzednio i w porozumieniu ustalą inną godzinę odbioru. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia ilości i jakości dostarczonego towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawach ( w zakresie ilości i jakości towaru ) Zamawiający będzie miał prawo odmówić przyjęcia towaru. 9. Wykonawca udzieli na dostarczone materiały gwarancji na okres minimum 36 miesięcy. Reklamacje będą załatwiane w terminie max. 14 dni 10. Wykonawca po zakończeniu robót odbierze palety transportowe z ulicy we wsi Stawiszcze, gmina Czeremcha ( droga powiatowa 1779 B ) oraz z ulicy Fabrycznej w Czeremsze ( droga powiatowa Nr 1769 B ) własnym transportem i na koszt własny. O terminie zakończenia robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Zamawiający gwarantuje całkowity zwrot palet transportowych nie później niż do dnia 30.11.2011 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIPROBET s.j. B.T. Gryczewscy, Juchnowiec, 16-061 Hołówki Małe 6, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86548,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 77660,35

  • Oferta z najniższą ceną: 77660,35 / Oferta z najwyższą ceną: 82876,73

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-06-16

Modyfikujący: Justyna Gawryluk

Data modyfikacji: 2011-06-16

Opublikował: Justyna Gawryluk

Data publikacji: 2011-06-16