Zamówienie Nr 370562 - 2010 z dnia 2010-11-16 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2010/2011

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2010/2011
Numer 370562 - 2010
Data wydania 2010-11-16

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 338410-2010 z dnia 2010-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania pługami Wykonawcy i zwalczania śliskości 20 % piaskosolą stanowiącą własność Wykonawcy na terenie Powiatu Hajnowskiego, dla zadań jak niżej: 1. Zadanie 1. Odśnieżanie i...
Termin składania ofert: 2010-10-29

 

Hajnówka: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2010/2011
Numer ogłoszenia: 370562 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338410 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2010/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania pługami Wykonawcy i zwalczania śliskości 20 % piaskosolą stanowiącą własność Wykonawcy na terenie Powiatu Hajnowskiego, dla zadań jak niżej: 1. Zadanie 1. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Czeremcha. Zakres usług obejmuje odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości. 2. Zadanie 2. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża. Zakres usług obejmuje odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości. 3. Zadanie3. Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego. Zakres usług obejmuje odśnieżanie pozostałych dróg powiatowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz opisany został w SST oraz w standardach zimowego utrzymania dla poszczególnych zadań stanowiących załączniki do SIWZ...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Białowieża.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24350,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 21186,00

  • Oferta z najniższą ceną: 21186,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21186,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: . Zadanie3. Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • S i T Jarosław Simoniuk , P. D. Kalinowscy ,Korch Adam,G. R.Jan Kraśko,..P.H.U. Transkop,T - K Paweł Danielewski, Hajnówka, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107865,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 85038,25

  • Oferta z najniższą ceną: 85038,25 / Oferta z najwyższą ceną: 85038,25

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-11-16

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-11-16

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-11-16