Zamówienie Nr 389318 – 2014 z dnia 2014-12-16 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Numer 389318 – 2014
Data wydania 2014-12-16

Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.7.2014 z dnia 27.11.2014 r. pn.: „Zakup paliw płynnych w 2015 rokuNr ogłoszenia: 389318 – 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

                                                                                                               Hajnówka, dnia 16.12.2014 r.

DT. 3411.7.2014

                                                                            UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

                                                                              wg rozdzielnika

                       

                                                              

                                                               ZAWIADOMIENIE

                                   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

        Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41,      17-200 Hajnówka zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup paliw płynnych w 2015 rokuwybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez  Wykonawców na części:

 

Część 1 : Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95.

Rodzaj paliwa

                   Norma

                     Ilość

Benzyna bezołowiowa 95

 (PB 95

         PN-EN 228:2013

             4 600 litrów

  a) paliwa odbierane będą  przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy,  umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w  odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

1) Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

„PRONAR” Sp. z o.o.

 17-210 Narew

 ul. Mickiewicza 101 A

 Cena oferty wynosi: 23 322,00 zł. brutto.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

       Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100 pkt.

Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

Nr oferty

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1

 

„PRONAR” Sp. z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

23 322,00 zł.

100,00

 

         Informujemy, że w  przedmiotowym  postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

        Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a, ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty -  złożono tylko jedną ofertę.        

 

Część 2 : Sukcesywne dostawy oleju napędowego ON.

Rodzaj paliwa

                   Norma

                     Ilość

Olej napędowy ON

    PN-EN 590+A1:2011P   

             48 000 litrów

a) paliwa odbierane będą  przez Zamawiającego na stacji benzynowej Wykonawcy,  umiejscowionej w granicach administracyjnych miasta Hajnówka w  odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

1) Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

„PRONAR” Sp. z o.o.

 17-210 Narew

 ul. Mickiewicza 101 A

Cena oferty wynosi: 240 480,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

       Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100 pkt.

Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

Nr oferty

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1

 

„PRONAR” Sp. z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

240 480,00 zł.

100,00

 

         Informujemy, że w  przedmiotowym  postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

        Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a, ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty -  złożono tylko jedną ofertę.        

 

Część 3  -  Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego:

Rodzaj paliwa

                   Norma

                     Ilość

Olej opałowy lekki

    PN-C-96024:2011P     

             15 000 litrów

a) dostawy oleju  opałowego lekkiego przy  użyciu   środków  transportu (cysterną)  Wykonawcy

 spełniających  normy  przewidziane  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska na miejsce

 lokalizacji  zbiornika  tj. Zarząd  Dróg  Powiatowych w  Hajnówce przy ulicy Bielskiej 41 w sezonie   grzewczym w 2015 r.

c) terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę ze strony zamawiającego.                               

1) Wybrano ofertę Nr 2 firmy:

P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski

17-200 Hajnówka

ul. Targowa 84

Cena oferty wynosi: 48 150,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

        W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

Nr oferty

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1

„PRONAR” Sp. z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

 

48 750,00 zł.

98,77

2

 

P.P.H.U. „OPAL” Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski

17-200 Hajnówka

ul. Targowa 84

48 150,00 zł.

100,00

 

         Informujemy, że w  przedmiotowym  postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

        Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowy zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2, ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem (i zostało potwierdzone przez Wykonawcę), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 

Część 4  - Sukcesywne dostawy gazu LPG:   

Rodzaj paliwa

                   Norma

                     Ilość

Gaz LPG

  PN-EN 589+A1:2012P    

             1 400 litrów

 a) gaz LPG odbierany będzie  przez Zamawiającego na stacji LPG Wykonawcy umiejscowionej w

 granicach administracyjnych miasta Hajnówka  w  odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego.

1) Wybrano ofertę Nr 1 firmy:

„PRONAR” Sp. z o.o.

 17-210 Narew

 ul. Mickiewicza 101 A

Cena oferty wynosi: 3 500,00 zł. brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

       Oferta wybranego Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z kryterium oceny uzyskała 100 pkt.

Zestawienie złożonych ofert
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena.

 

Nr oferty

Wybrana oferta

Cena oferty brutto

Liczba uzyskanych punktów

1

 

„PRONAR” Sp. z o.o.

17-210 Narew

ul. Mickiewicza 101 A

3 500,00 zł.

100,00

 

         Informujemy, że w  przedmiotowym  postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna oferta nie została odrzucona.

        Zamawiający zawiadamia, że zawrze umowę zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 1 ppkt a, ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst  jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty -  złożono tylko jedną ofertę.        

                                                                                                                                                

  

                                                                                                                 Z up. ZARZĄDU POWIATU

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

                         KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

                       POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

                                                                                                                   

   Otrzymują:

 

1.   P.P.H.U. „OPAL”  Spółka Jawna 

      Irena Puławska, Roman Puławski

      ul. Targowa 84

   17-200 Hajnówka

2.   „PRONAR” Spółka z o.o.

      ul. Mickiewicza 101 A

            17-210 Narew

      3.   – a/a -                                                                            

                                                                   

                                                                                                        

Metryka strony

Udostępniający: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zakup paliw płynnych w 2015 roku”

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-16

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-16

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-16