Zamówienie Nr 47342 - 2011 z dnia 2011-03-17 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Tytuł OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego.
Numer 47342 - 2011
Data wydania 2011-03-17

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 21288-2011 z dnia 2011-02-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: 1.Wykonaniu systemu referencyjnego dla całej sieci dróg powiatowych.
Termin składania ofert: 2011-02-28

 

Hajnówka: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego.
Numer ogłoszenia: 47342 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21288 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Wykonanie ewidencji dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na:: 1.Wykonaniu systemu referencyjnego dla całej sieci dróg powiatowych według załączonego wykazu- Załącznik Nr 1 b. 2.Dostarczeniu map modelu sieci drogowej. 3.Wykonaniu inwentaryzacji dróg - drogi z Załącznika Nr 1b (około 511 km) 4.Wykonaniu warstw cyfrowych pasa drogi dróg powiatowych - drogi z Załącznika Nr 1a (około 16,747 km), 5.Wykonaniu fotorejestracji korytarza drogi - drogi z Załącznika Nr 1a ( około 16,747 km), 6.Dostarczeniu oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wspomagającego pracę z przyjętym systemem referencyjnym oraz wykonana fotorejestracją, 7.Wykonaniu cyfrowej mapy z lokalizacja drzew umieszczonych w pasie drogowym - drogi z Załącznika Nr 1 b (ok. 511 km). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania jakie musi spełniać przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.20.00-5, 71.25.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SIGMA PROJEKT MACIEJ MARCZUK, ul. Marokańska 21 C, 03-977 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 92004,00

  • Oferta z najniższą ceną: 92004,00 / Oferta z najwyższą ceną: 415535,25

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-03-17

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-03-17

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-03-17