Zamówienie Nr KD.5540/2/09 z dnia 2009-02-18 - Przebudowa ul. Kolejowej, Parkowej, Waszkiewicza w Białowieży. (droga powiatowa Nr 1649 B)

Tytuł Przebudowa ul. Kolejowej, Parkowej, Waszkiewicza w Białowieży. (droga powiatowa Nr 1649 B)
Numer KD.5540/2/09
Data wydania 2009-02-18

Znak : KD.5540/2/09                                                                                  Hajnówka, 2009-02-18

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:. K.D.5540/2/09

Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kolejowej, Parkowej, Waszkiewicza w Białowieży.

     (droga powiatowa Nr 1649 B)  

Zamówienie zostanie dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą

“Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.,

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)   zawiadamia się o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Zarząd Powiatu Hajnowskiego

ul. Zina 1

17-200 Hajnówka

tel. : (0-85) 682- 27-18

fax. : (0-85) 682- 42- 20

e-mail: starostwo @ powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

godziny urzędowania: 7:30 ÷ 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

 www.powiat.hajnowka.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

W siedzibie zamawiającego, nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Przedmiotem zamówienia jest :

     Przebudowa ul. Kolejowej, Parkowej, Waszkiewicza w Białowieży.

     (droga powiatowa Nr 1649 B)

      Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

     Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w dokumentacji technicznej,  

     STW ,przedmiarze robót i obejmuje on:

1)    Wykonanie robót przygotowawczych na odcinku 0,9630 km:

·         Odtworzenie trasy,

·         Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineral.- bitu. grub. 4cm. –216,00 m2,

·         Ręczne rozebranie naw. z kostki kamiennej- 602,00 m2,

·         Rozebranie naw. z płyt drogowych grub. 15 cm – 972,00m2

·         Ręczne rozebranie chodników z płyt bet. o wym. 35x35x5 cm – 1900 m2,

·         Ręczne rozebranie krawężników bet. – 1621,00 m2,

·         Ręczne rozebranie obrzeży bet. 6x20 – 1167 m,

·         Demontaż rurociągu bet. o śr. 250 mm – 27 m,

·         Demontaż studzienek ściekowych ulicznych – 5,0 kpl.,

2)    Wykonanie robót ziemnych:

·         Wykonanie wykopów wraz z transportem i zagęszczenie w nasypie –449,00 m3,

3)    Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego:

·         Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych bet. o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu – 5,00 szt.

·         Wykonanie kanału z rur PCV na wcisk o śr. Zew. 160 mm –27,50 m,

·         Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych – 8,00 szt.,

4)    Wykonanie podbudowy:

·         Wykonanie koryta na zjazdach, głęb. 10 cm – 111,00m2

·         Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych – 4400,00m2,

·         Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszoną emulsją asfaltową – 17600,00 m2,

·         Wykonanie podbudowy z kruszywa naw. grub. 10 cm, w –wa. górna – 111,00 m2,

·         Wyrównanie istn. Nawierzchni miesz. miner-bitum. asfaltową – 439,00 t,

5)    Wykonanie nawierzchni:

·         Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, po zagęszczeniu 6 cm – 7903,00 m2,

·         Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, po zagęszczeniu 5 cm – 8801,00 m2,

6)    Wykonanie oznakowania.

·         Wykonanie oznakowania poziomego mat. Grubowarstwowymi- linie na przejściach, mechanicznie – 106,00 m2,

·         Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 50 mm dla znaków drogowych – 18,00 szt.,

·         Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych, folia odblaskowa II generacji – 18,00 szt.,

7)    Wykonanie Elementów ulic:

·         Ustawienie krawężników o wym. 15x30 cm na ławie z oporem z bet. B-10 – 1994,00 m,

·         Wykonanie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej, spoiny wyp. piaskiem. – 3152,00 m2,

·         Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce cem. -piask., spoiny wyp. piaskiem –257,00 m2,

·         Ustawienie obrzeży bet. o wym. 20x6 cm –1655,00 m.

 

         Ilości robót do wykonania zostały określone w przedmiarze robót oraz kosztorysie ofertowy i dokumentacji technicznej.

 

Wspólny Słownik Zamówień:

kod CPV 45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy  dróg. 

           

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:

      do 28 sierpnia 2009 roku

 

 VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

   1.  Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 Pzp.

   2. Potencjał kadrowy

      Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami  

      odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone 

      Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają 

      następujące wymagania:

 a) minimum 1 osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy

 b) minimalne doświadczenie i kwalifikacje:

    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

    drogowej.

 3.  Potencjał techniczny.

     Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami wymienionymi poniżej:

a) wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych sterowana automatycznie o mieszaniu cyklicznym i wydajności min. 30 ton/godz. – min.1 szt.,

b) rozkładarka mas bitumicznych – min.1 szt.

c) walec statyczny samojezdny stalowy     – 1 szt

d) walec statyczny samojezdny ogumiony – 1 szt

 4. Doświadczenie.

 5. Ocena spełnienia warunków

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia

niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) jako wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub odnowie dróg, o wartości nie niższej niż 900 000 PLN brutto.

Zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte  

w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ)

dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

VIII. Informacja na temat wadium:

    Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w wysokości: 20 000,00 PLN

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

     Cena – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

    Oferty powinny być złożone w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, przy ul. Zina 1,

          w pokoju   nr 19, w terminie do 11.03.2009  roku, do godziny 9.30.

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

    Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, przy ul. Zina 1,

         w pokoju nr 12   w dniu 11.03.2009 roku, o godzinie 10.00.

                          

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

       Nie dotyczy        

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

       Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

       Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 31996-2009 z dnia 18.02.2009 r.

 

                                                                                              Starosta Hajnowski

                                                                                          Włodzimierz Pietroczuk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Powiatu Hajnowskiego

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-02-18

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-02-18