Zamówienie Nr ZDP.DT.343-2/10 z dnia 2010-03-18 - Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Tytuł Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ZDP.DT.343-2/10
Data wydania 2010-03-18

Numer ogłoszenia: 77058 - 2010;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żwiru na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1643 B droga wojewódzka 687- Słobódka od km 0+000 - 2+353, w ilości 1412 m3 Zadanie 2 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1606 B Klejniki - Hukowicze od km 0+000 - 1+029, w ilości 360 m 3 Zadanie 3. Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1622 B Kotówka- Trywieża - Wólka - Kuraszewo ( odcinek Wólka - Kuraszewo ) od km 8+270 - 9+ 470, w ilości 720 m 3 Zadanie 4 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1615 B Podrzeczany - dr. Nr 1614 B od km 0+000 - 0+800, w ilości 480 m 3 Zadanie 5 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1614 B Lady - Leniewo od km 3+316 - 3+816, w ilości 300 m 3 Zadanie 6 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1636 B Zabłotczyzna - Minkówka od km 3+964 - 5+264, w ilości 1268 m³ Zadanie7 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1676 B Rutka - Grabowiec od km 0+000 -1+000, w ilości 600 m ³ Zadanie 8. Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1674 B dr. wojewódzka Nr 685 do wsi Progale od km 0+000 - 1+200, w ilości 902 m ³ Zadanie 9 . Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1481 B Trześcianka - Puchły od km 12+470 - 13+220, w ilości 463 m ³ Zadanie 10. Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1630 B Ogrodniki - Iwanki od km 4+289 - 6+289, w ilości 502 m ³.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca winien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do jego udostępnienia. Za spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym, Zamawiający uzna, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi urządzeniami i pojazdami: - samochód samowyładowawczy (1 szt.) - równiarka (1 szt.) Do potwierdzenia: podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 oraz wykaz sprzętu, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych - zał. nr 6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 oraz wykaz osób uczestniczących w zamówieniu -załącznik nr 4 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki, Wykonawca spełnił.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki, Wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
•    III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Poparafowany projekt umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku : - pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu zakończenia realizacji umowy; - wystąpienie siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 2. zmiany dokonane według zasad zapisanych w umowie; 3. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4. zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych; 5. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 6. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy; 7. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia; 8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie; 9. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1643 B droga wojewódzka 687- Słobódka od km 0+000 - 2+353.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 1412 m3 na drogę powiatową Nr 1643 B droga wojewódzka 687- Słobódka.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1606 B Klejniki - Hukowicze od km 0+000 - 1+029.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa pospółni w ilości 360 m ³ na drogę powiatową Nr 1606 B Klejniki - Hukowicze od km 0+000 - 1+029,.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622 B Kotówka- Trywieża - Wólka - Kuraszewo ( odcinek Wólka - Kuraszewo ) od km 8+270 - 9+ 470.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 720 m 3 na droge powiatową Nr 1622 B Kotówka- Trywieża - Wólka - Kuraszewo ( odcinek Wólka - Kuraszewo ).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1615 B Podrzeczany - dr. Nr 1614 B od km 0+000 - 0+800.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostwa żwiru w ilości 480 m 3 na drogę powiatową Nr 1615 B Podrzeczany - dr. Nr 1614 B.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614 B Lady - Leniewo od km 3+316 - 3+816.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 300 m 3 na droge powiatową Nr 1614 B Lady - Leniewo.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Zabłotczyzna - Minkówka od km 3+964 - 5+264.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 1268 m³ na drogę powiatową Nr 1636 B Zabłotczyzna - Minkówka.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1676 B Rutka - Grabowiec od km 0+000 -1+000.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 600 m ³na drogę powiatową Nr 1676 B Rutka - Grabowiec.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1674 B dr. wojewódzka Nr 689 do wsi Progale od km 0+000 - 1+200.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 902 m ³ na drogę powiatwą Nr 1674 B dr. wojewódzka Nr 685 do wsi Progale.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1481 B Trześcianka - Puchły od km 12+470 - 13+220.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 463 m ³ na drogę powiatową Nr 1481 B Trześcianka - Puchły.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Dowóz pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki - Iwanki od km 4+289 - 6+289,.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek, transport i dostawa żwiru w ilości 502 m ³ na droge powiatową Nr 1630 B Ogrodniki - Iwanki.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2010-03-18

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2010-03-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2010-03-18