Zamówienie Nr 90058 - 2014 z dnia 2014-03-18 - Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25

Tytuł Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer 90058 - 2014
Data wydania 2014-03-18

Hajnówka: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer ogłoszenia: 90058 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego plac budowy na terenie powiatu hajnowskiego, transportem wykonawcy o następujących frakcjach i ilościach : grys granitowy frakcji 2-5 mm - 121 ton grys granitowy frakcji 8-11 mm - 122 ton grys granitowy frakcji 16-25 mm - 202 ton Razem: 445 tony w tym dostawy: 1)na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41: 1.1grys granitowy frakcji 2-5 mm - 25 ton 1.2 grys granitowy frakcji 8-11 mm - 31 ton 1.3grys granitowy frakcji 16-25 mm - 52 ton 2)na teren Gminy Narew: 2.1grys granitowy frakcji 2-5 mm - 35 ton 2.2 grys granitowy frakcji 8-11 mm - 43 ton 2.3 grys granitowy frakcji 16-25 mm - 72 ton 3)na teren Gminy Czyże: 3.1grys granitowy frakcji 2-5 mm - 61 ton 3.2 grys granitowy frakcji 8-11 mm - 48 ton 3.3 grys granitowy frakcji 16-25 mm - 78 ton Wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie. 1) Dostarczone frakcje grysów powinny spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu i posiadać odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z wymaganą normą. 2) Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań kruszyw. 3) Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem. 4) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentami WZ i fakturą Certyfikat zgodności lub Deklarację zgodności z normą PN-EN 13043:2004 na dostarczone kruszywo. 5) Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela ZDP. 6) Wszystkie frakcje w/w kruszywa muszą być pozbawione zapylenia - płukane. 7) Rozliczenie za odebrany towar będzie odbywało się raz w miesiącu po dostarczeniu przez wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do siedziby ZDP w Hajnówce. 8) Dostawy kruszywa będą realizowane najpóźniej w ciągu trzech dni od telefonicznego zgłoszenia na frakcję i odbierane w godz. 7.00 - 15.00 przez osobę upoważnioną ze strony zamawiającego. 9) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu kruszywa ze względu na wystąpienie niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych. 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego grysu. 11)Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 12) Przedmiot zamówienia obejmuje koszt grysów, ich załadunek, transport i rozładunek we wskazanych miejscowościach na terenie powiatu hajnowskiego na wskazanym przez Zamawiającego placu. 13) Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 2

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 2

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 2

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie jego uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. Nr 2

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: a)w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy, c)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, d)odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 20 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-18

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-18