Zamówienie Nr 98292 – 2013 z dnia 2013-04-18 - „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer 98292 – 2013
Data wydania 2013-04-18

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2013 z dnia 2013-03-11 „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” Nr ogłoszenia: Nr 98292 – 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013

 

  Hajnówka, dn. 18.04.2013 r.

DT. 3411.3.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

GRANKUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm

ul. Stanisława Moniuszki 3

Cena oferty wynosi: 343 778,85 zł brutto

Zamawiający przy wyborze kierował się tylko jednym kryterium- cena (100%) i udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz zaoferował najniższą cenę.

Uzasadnienie wyboru:

Złożona oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom tj. cena (kryteria oceny ofert) zawartych w SIWZ i uzyskała 100 pkt.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu niżej wymienionej oferty:

  1. Oferta Nr 2

Logistyka Dolnośląska s.c.

Mirosław Jurczok

ul. Dr Mieczysława Orłowicza 105

58-309 Wałbrzych

Adres do korespondencji:

58-306 Wałbrzych

ul. Jurija Gagarina 20

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca, po wcześniejszym wezwaniu do uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj. wyników laboratoryjnych przyczepności emulsji asfaltowej do oferowanego grysu nie dołączył do oferty ww. badań.

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-18

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-18