Zamówienie Nr 85815 - 2014 z dnia 2014-04-18 - Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Narew, powiatu hajnowskiego, woj. podlaskie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych

Tytuł Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Narew, powiatu hajnowskiego, woj. podlaskie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych
Numer 85815 - 2014
Data wydania 2014-04-18

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76232-2014 z dnia 2014-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla obszaru gminy Narew powiatu hajnowskiego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków...
Termin składania ofert: 2014-03-17

 

Hajnówka: Wykonanie dla obszaru gminy Narew, powiatu hajnowskiego, woj. podlaskie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych
Numer ogłoszenia: 85815 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76232 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dla obszaru gminy Narew, powiatu hajnowskiego, woj. podlaskie modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla obszaru gminy Narew powiatu hajnowskiego modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i budynków polegającą na założeniu ewidencji budynków i lokali i aktualizacji zabudowanych użytków gruntowych. Zamówienie obejmuje założenie ewidencji dla 40 obrębów gminy Narew powiatu hajnowskiego , założenie około 600-700 punktów osnowy szczegółowej lub pomiarowej na terenie gmin objętych opracowaniem oraz nawiązanie punktów około 1800-1900 punktów osnów scaleniowych i z przeliczeń do osnowy szczegółowej. Obszar opracowania : 17 849 ha, szacunkowa liczba budynków: około 9 000 ; szacunkowa liczba budynków podlegających pomiarowi: około 4 000(nie dotyczy pomiarów kontrolnych) , szacunkowa liczba lokali :około 145 Zakres prac objętych zamówieniem szczegółowo określają warunki techniczne, stanowiące załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zadanie dzieli się na 2 etapy. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie : I etap - do dnia 12 grudnia 2014r. II etap-do dnia 29 maja 2015 roku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.33.00.00-0, 71.35.50.00-0, 72.31.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Przedsiębiorstwo usług Geodezyjnych s.c. A. Bugno i R. Woiński i Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Rafał Jarek, ul. Kopernika 10, 38-300 Gorlice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 330000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 291141,00

  • Oferta z najniższą ceną: 291141,00 / Oferta z najwyższą ceną: 799647,60

  • Waluta: PLN.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-18

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-04-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-18