Zamówienie Nr 134004 - 2014 z dnia 2014-04-18 - Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego

Tytuł Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer 134004 - 2014
Data wydania 2014-04-18

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90350-2014 z dnia 2014-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie...
Termin składania ofert: 2014-03-28

 

Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 134004 - 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90350 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1631B Waniewo na odc. dł. 570,00 mb w ilości 855 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 r. Zadanie 2. Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 r. Zadanie 3. Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B w Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 620,00 mb w ilości 558,00 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014r. 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy zasadniczej dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający niszczeniu i zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez zamawiającego. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 5. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 6 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw żwiru, pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1.Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1631B Waniewo na odc. dł. 570,00 mb w ilości 855 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66194,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22978,55

 • Oferta z najniższą ceną: 22978,55 / Oferta z najwyższą ceną: 48375,90

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie 2. Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66194,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6626,50

 • Oferta z najniższą ceną: 6626,50 / Oferta z najwyższą ceną: 11498,04

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie 3. Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B w Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 620,00 mb w ilości 558,00 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparka ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66194,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15030,85

 • Oferta z najniższą ceną: 15030,85 / Oferta z najwyższą ceną: 27453,60

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-04-18

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-04-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-04-18