Zamówienie Nr ZDP.DT-343 -5/ 09 z dnia 2009-05-18 - „Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych ”

Tytuł „Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych ”
Numer ZDP.DT-343 -5/ 09
Data wydania 2009-05-18
                   
                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Numer sprawy: ZDP.DT-343 -5/ 09
Rodzaj zamówienia: dostawy
1.    Nazwa i adres zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka
tel. : (0-85) 683-20-01, fax : (0-85) 683-27-51
2.    Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 211.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 
3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:
 
4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
a)    Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
44.11.31.00-6 - materiały chodnikowe
b) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę betonowych prefabrykatów drogowych ” na remonty chodników jak niżej:
      1)  w Czeremsze, gmina Czeremcha, ul. Lipowa, droga powiatowa Nr 1779 B,
     termin dostawy -  nie później niż do dnia 30 lipca 2009 roku, w asortymencie:
Lp
Rodzaj dostawy
Jedn. miary
Ilość
1.
Obrzeże betonowe 6 x 20 x 100 koloru szarego
szt.
520
2.
Kostka brukowa betonowa POLBRUK grubości 6 cm typu cegła koloru szarego
m2
706
3.
Kostka brukowa betonowa POLBRUK grubości 6 cm typu cegła koloru czerwonego
m2
8
4.
Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 x 100 koloru szarego
szt.
479
5.
Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15 x 22 x 100 koloru szarego
szt.
21
6.
Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy
szt.
6
7.
Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy
szt.
6
 
 
 
 
       2) w Siemianówce, gmina Narewka, ul. Lipowa, droga powiatowa Nr 1646 B) termin dostawy -  nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 roku, w asortymencie:
Lp
Rodzaj dostawy
Jedn. miary
Ilość
1.
Obrzeże betonowe 6 x 20 x 100 koloru szarego
szt.
1 133
2.
Kostka brukowa betonowa POLBRUK grubości 6 cm typu cegła koloru szarego
m2
1 102
 
     3)  w Lewkowie Nowym, gmina Narewka, droga powiatowa Nr 1635 B), termin dostawy -  nie później niż do dnia 16 czerwca 2009 roku,  w asortymencie:
Lp
Rodzaj dostawy
Jedn. miary
Ilość
1.
Obrzeże betonowe 6 x 20 x 100 koloru szarego
szt.
381
2.
Kostka brukowa betonowa POLBRUK grubości 6 cm typu cegła koloru szarego
m2
388
Warunki zamówienia:
a) Wykonawca dostarczy i rozładuje przedmiot zamówienia na koszt własny na placu wskazanym przez Zamawiającego w Czeremsze, w Siemianówce, w Lewkowie Nowym,
b) o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem,
c) dostarczane materiały powinny spełniać wymogi techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach,
d) do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności na zgodność ze specyfikacją techniczną wyrobu (Polska Norma, aprobata techniczna) poszczególnych asortymentów,
e)    gatunek I (pierwszy)
f)     gwarancja na prefabrykaty: minimum 24 miesięcy.
g)    dostawy będą realizowane na pisemne lub telefoniczne zlecenie Zamawiającego przekazywane na 3 dni przed terminem dostawy zamówionej partii prefabrykatów z podaniem ilości i rodzaju zamawianych prefabrykatów.
Reklamacje będą załatwiane w terminie max. 14 dni.
       Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.j
5.    Informacje o możliwości składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej
 
6.    Termin wykonania zamówienia:
      Zakończenie: 30.07.2009.
7.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 
        W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniający ponadto następujące warunki:
a) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
c) udzielą na dostarczone materiały gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
        Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
               a) Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę według skali
                    spełnia /  nie spełnia.
 
8.    Informacje na temat wadium.
Nie jest wymagane.
 
9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%
 
10. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert upływa dnia 26 maja 2009  roku o godz. 9.55
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 maja 2009 roku o godz. 10.00
 
11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Nie dotyczy.
 
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Nie dotyczy.
 
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie przewiduje się.
 
15. Informacja o ogłoszeniu w BZP
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 maja 2009 roku pod numerem 153200-2009
 
Hajnówka, dn. 18-05-2009 r.
                                                                                      Kierownik Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce
 
Tadeusz Stankiewicz
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2009-05-18

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2009-06-05

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2009-05-18