Zamówienie Nr DT.613.2.11.2014 z dnia 2014-12-18 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czyże, Hajnówka oraz Narew.

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czyże, Hajnówka oraz Narew.
Numer DT.613.2.11.2014
Data wydania 2014-12-18

Hajnówka, dnia 17.12.2014 r.

DT.613.2.11.2014

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (85) 683-20-01 / (85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gminy Czyże, Hajnówka oraz Narew.

Sprzedaż „drzew na pniu” została ujęta w jednym zadaniu – Zadanie nr 1, które dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

Zadanie nr 1 - obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na terenie gminy Czyże, Hajnówka, Narew, w ilości 293 sztuk o łącznej masie około 847,838 m3 za cenę wywoławczą 62640,46 zł netto.

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki wraz z szacunkową ich wartością określa załącznik  nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki z podziałem na gminy oraz terminem zakończenia prac (wycinki) został określony w załączniku nr 2.

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji tj. zadanie nr 1 – 6264,05 w terminie do dnia
29.12.2014 r., na rachunek Banku Pekao S.A. Nr 27124052111111000049282025. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione jeżeli w dniu roboczym poprzedzającym aukcję, tj. do dnia 29.12.2014 r. do godz. 1430 środki pieniężne wpłyną na konto bankowe Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce. Postąpienie w trakcie licytacji wynosi minimum: 1000,00 zł lub jego wielokrotność. Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 1.

Termin przeprowadzenia aukcji: 30.12.2014 r. godz. 1000.

Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej  www.powiat.hajnowka.pl (okienko biuletynu informacji publicznej). Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Paweł Grygoruk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wpłacenie wartości brutto umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto umowy, podpisanie umowy przez wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia aukcji, oraz podpisanie protokołu przekazania terenu pasa drogowego. Szczegółowe warunki wycinki drzew zostały określone w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, które stanowią jego integralną część.

 

Załączniki:

1. Wykaz drzew wraz z wyceną, zadanie nr 1,

2. Szczegółowy wykaz drzew, zadanie nr 1,

3. Regulamin aukcji na sprzedaż drzew,

4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,

5. Wzór umowy.

 

 

                           Sporządził:                                                                       Zatwierdził:

                          p.o. KIEROWNIKA                                                  Z up. ZARZĄDU POWIATU

                    DZIAŁU TECHNICZNEGO                                                  inż. Krystyna Miszczuk

                    mgr inż. Paweł Grygoruk                                          KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

                                                                                                           POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-12-18

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-12-18

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-12-18