Zamówienie Nr OA.271.2.2016 z dnia 2016-01-19 - Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego

Tytuł Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego
Numer OA.271.2.2016
Data wydania 2016-01-19

Hajnówka, 19-01-2016

 

Numer sprawy: OA.271.2.2016

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu Warunki zamówienia.

 

Załącznik:

 • Warunki zamówienia
 • Wzór umowy
 • Wykaz przeprowadzonych audytów
 • Oświadczenie o posiadanym kwalifikacjach

 

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego /pieczęć/:

 

Starostwo Powiatowe Hajnówce

ul. Zina 1,17-200 Hajnówka

Tel.: (85) 682 27 18, faks: (85) 682 42 20

NIP:  543-18-25-742, Nr REGON: 050667461

e-mail: starostwo@powiat.hajnowka.pl

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Przedmiot zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

1. identyfikacja i analiza obszarów ryzyka związanego z działalnością jednostki,

2. przygotowanie  planu audytu na 2016 rok w terminie 1 miesiąca od daty podpisania umowy,

3. przeprowadzenie trzech zadań zapewniających,

4. sporządzenie pisemnych sprawozdań z realizacji zadań zapewniających,

5. usługi doradcze mające na celu usprawnienie procesu zarządzania oświatą w Powiecie Hajnowskim,

6. sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu za  2016 rok

7. przygotowanie planu audytu na 2017r.

 

 1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest  Danuta Rola  pokój nr 21   tel. 85/682 30 45

 

 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

 1. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego) oraz kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

a) Oświadczenie dotyczące posiadania wymaganych uprawnień przez Wykonawcę (dot. osoby/osób, która weźmie udział w realizacji zamówienia) zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych  - Ustawa z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.885 ze zm.)

b)  Oświadczenie o przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów wewnętrznych w jst. 

c) Przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów

 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (na załączonym formularzu ofertowym)

3. Ocena ofert:

Przy wyborze oferty do realizacji zamówienia zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena -100%, .

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z najniższą ceną zaoferowaną przez Wykonawcę i odpowiadająca warunkom zamówienia.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę obowiązuje przez cały okres obowiązywania  umowy i nie będzie podlegała zmianie.

4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie zostaną uwzględnione.

 

5. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Starosta Hajnowski zastrzega prawo przeprowadzenia rozmowy z Oferentem – celem określenia tematu zadania audytowego.

6. Wybór oferty nastąpi w terminie 10 dni od daty upływu terminu składania ofert.

7.  Powyższe zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy uczestniczyli w postępowaniu.

 

 1. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 w/w ustawy. 

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 2. Wypełniony „Formularz oferty”
 3. Parafowany wzór umowy
 4. Wykaz przeprowadzonych audytów
 5. Oświadczenie o posiadanym kwalifikacjach

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert (wybrać właściwe):

Dla ofert pisemnych:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia 1 lutego 2016r. do godz. 10:00

z dopiskiem na kopercie:

oferta na zapytanie ofertowe pn.: Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”

Dla ofert przesyłanych za pomocą faksu:

Oferty należy przesłać na nr fax zamawiającego (85) 682 42 20

w terminie do dnia 1 lutego 2016r.  do godz. 10:00

Dla ofert przesyłanych w formie elektronicznej:

Drogą elektroniczną na adres:  starostwo@powiat.hajnowka.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe - „Usługowe przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Hajnówce oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Powiatu Hajnowskiego”. Oferty składane drogą elektroniczną winny być w formie skanu z widocznym podpisem (format JPG, PDF), w terminie do dnia 1lutego 2016r. do godz. 10:00

 

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.   

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

Druk „Formularz oferty”

Wzór umowy

 

                                                                                           

Sekretarz Powiatu Maria Owerczuk

(podpis i pieczęć Naczelnika Wydziału/osoby upoważnionej)

 

 

Zatwierdził:

Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk

 

Hajnówka, 2016-01-19

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Rola, Wydział Organizacyjno- Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-01-19

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-01-19

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-01-19