Zamówienie Nr DT. 3410.3.2012 z dnia 2012-03-19 - Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.

Tytuł Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.
Numer DT. 3410.3.2012
Data wydania 2012-03-19
Postępowanie Nr DT. 3410.3.2012 z dnia 19.03.2012 - Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.hajnowka.pl

Hajnówka: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25.
Numer ogłoszenia: 83810 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac Zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego plac budowy na terenie powiatu hajnowskiego, transportem wykonawcy. Ogółem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu grysy jak niżej: 1. grys granitowy frakcji 2-5 mm - 766 ton, 2. grys granitowy frakcji 8-11 mm - 882 ton, 3. grys granitowy frakcji 16-25 mm - 922 ton, w tym dostawy należy zrealizować : a) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 116 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 81 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm -136 ton b) na teren Gminy Narewka : 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 210 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 259 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 285 ton c) na teren Gminy Narew: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 83 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 103 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 130ton d) na teren Gminy Czyże: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 73ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 92 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 153 ton e) na teren Gminy Białowieża: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 180 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 216 ton f) na teren Kleszczele: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 104 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 131 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 218 ton Podane wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie - zwiększeniu lub zmniejszeniu. Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Przy każdym fakturowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ważnej deklaracje zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną potwierdzającą, że oferowane dostawy grysu do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Każda dostarczona partia grysów winna spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004 dla powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych., posiadać będzie odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z wymaganą normą. Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań grysów. Dostawy należy realizować proporcjonalnie, sukcesywnie, wszystkie frakcje jednocześnie. Grysy będą odbierane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, w dni robocze, w godz. 7.00-15.00.Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela ZDP Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu kruszywa ze względu na wystąpienie niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt grysów, ich załadunek, transport i rozładunek we wskazanych miejscowościach na terenie powiatu hajnowskiego na wskazanym przez Zamawiającego placu. Kruszywo (grysy) powinno być przepłukane i pozbawione zapylenia. Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9, 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 1 . zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy, 2. zmiany danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-03-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-03-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-03-19