Zamówienie Nr DT.272.2.4.2011 z dnia 2011-04-19 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 68 B3 PU

Tytuł Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 68 B3 PU
Numer DT.272.2.4.2011
Data wydania 2011-04-19

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.2.4.2011 z dnia 2011.04.19– Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 68 B3 PU.
Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 68 B3 PU

Numer ogłoszenia: 82818 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 68 B3 PU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 68 B3 PU w ilości łącznej 330,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby zamawiającego. 1.Wymagania dotyczące materiału. a) Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. b). Wykonawca powinien posiadać ważną deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja asfaltowa odpowiada określonym normom jakie stawia Polska Norma PN-EN 13808:2010. Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, na zaoferowany wyrób (emulsję). c) Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP. d) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentem WZ, oznakowanie CE dla danej partii wyrobu. e) Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. f) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 raz w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do siedziby PZD w Hajnówce. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ww. dostaw w zależności od potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą . W razie zmniejszenia ilości dostaw pobranej emulsji, nie może być to podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 2. Warunki dostaw. Dostawa do siedziby Zamawiającego: Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul Bielska 41. 3.Warunki zamówienia: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia cysternami samochodowymi na plac zamawiającego Hajnówka ul Bielska 41 do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony, b) o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, c) emulsja C 68 B3 PU powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji d) kationowych Załączniku krajowym NA do Polskiej Normy PN-EN 13 808. e) oferowana emulsja powinna być przydatna do wykonania pojedynczych i wielokrotnych powierzchniowych utrwaleń oraz odpowiadać wymaganiom higienicznym, f) do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja odpowiada określonym normom jakie stawia Polska norma PN-EN 13808:2010..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.20-7, 60.10.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadim nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 3 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Do potwierdzenia podpisane oświadczenie stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki, Wykonawca spełnił.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferowana emulsja powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji kationowych niemodyfikowanych posiadać ważną deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja asfaltowa odpowiada określonym normom jakie stawia Polska Norma PN-EN 13808:2010. Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, na zaoferowany wyrób (emulsję).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2011 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 82818-2011 z dnia 2011-04-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 68 B3 PU w ilości łącznej 330,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby zamawiającego. 1.Wymagania dotyczące materiału. a) Oferowana emulsja powinna być przydatna do...
Termin składania ofert: 2011-04-29


Numer ogłoszenia: 88704 - 2011; data zamieszczenia: 22.04.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 82818 - 2011 data 19.04.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: nazwa.

·                 W ogłoszeniu jest: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 68 B3 PU..

·                 W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C 69 B3 PU..

·                 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

·                 W ogłoszeniu jest: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 68 B3 PU..

·                 W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU..

·                 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

·                 W ogłoszeniu jest: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 68 B3 PU w ilości łącznej 330,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby zamawiającego..

·                 W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU w ilości łącznej 330,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby zamawiającego..

·                 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3)2c).

·                 W ogłoszeniu jest: c) emulsja C 68 B3 PU powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji d) kationowych Załączniku krajowym NA do Polskiej Normy PN-EN 13 808..

·                 W ogłoszeniu powinno być: c) emulsja C 69 B3 PU powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji d) kationowych Załączniku krajowym do Polskiej Normy PN-EN 13 808..

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-04-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-17

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-04-19