Zamówienie Nr 43643 z dnia 2012-04-19 - Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych.. Numer ogłoszenia: 89415 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Tytuł Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych.. Numer ogłoszenia: 89415 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Numer 43643
Data wydania 2012-04-19

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43643-2012 z dnia 2012-02-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla...
Termin składania ofert: 2012-03-19

Hajnówka: Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych..
Numer ogłoszenia: 89415 - 2012; data zamieszczenia: 19.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43643 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 6823371, faks 085 6824220.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja byłego budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hajnówce w ramach projektu : Modernizacja infrastruktury dydaktycznej dla współpracy polsko-białoruskiej na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wiga Sp. z o.o.,, ul. Ciołkowskiego 167, 15-516 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1289571,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1063459,89

  • Oferta z najniższą ceną: 1063459,89 / Oferta z najwyższą ceną: 1358494,58

  • Waluta: PLN.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Rola Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-19