Zamówienie Nr 156536 - 2013 z dnia 2013-04-19 - Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 156536 - 2013
Data wydania 2013-04-19

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 97034-2013 z dnia 2013-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na...
Termin składania ofert: 2013-03-22

Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 156536 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 97034 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1652B w Wólce Terechowskiej na odc. dł. 300 mb w ilości 240 m³, Zadanie 2. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³, Zadanie 3. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Nowokornino - Kuraszewo na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³, Zadanie 4. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³, Zadanie 5. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³, Zadanie 6 . Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1627B w miejscowości Łopuchówka na odc. dł. 560 mb w ilości 336 m³, Zadanie 7. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1481B do wsi Puchły na odc. dł. 200 mb w ilości 110 m³, Zadanie 8. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna na odc. dł. 500 mb w ilości 290 m³, Zadanie 9. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636B Mińkówka - Podlewkowie na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³, Zadanie 10. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo na odc. dł. 400 mb w ilości 240 m³, Zadanie 11. Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1613B Klejniki - Sapowo na odc. dł. 550 mb w ilości 275 m³, 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm) i być zgodne z normą: PN-S 06102. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony, 4. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport, i rozładunek na docinku drogi wskazanym przez zamawiającego. 5. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie (1 m³ żwiru = 1,8 tony) 6 Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem (zostaną podane ilości m³, miejsca i terminy wykonania) przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1652B w Wólce Terechowskiej na odc. dł. 300 mb w ilości 240 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY Anatol Panasiuk, ul. Ogrodowa 58, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8659,20
Oferta z najniższą ceną: 8659,20 / Oferta z najwyższą ceną: 10079,85
Waluta: PLN.
Część NR: 2  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8450,10
Oferta z najniższą ceną: 8450,10 / Oferta z najwyższą ceną: 12598,89
Waluta: PLN.
Część NR: 3  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B Nowokornino - Kuraszewo na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i KoparkąŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16900,20
Oferta z najniższą ceną: 16900,20 / Oferta z najwyższą ceną: 25203,93
Waluta: PLN.
Część NR: 4  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 500 mb w ilości 300 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8302,50
Oferta z najniższą ceną: 8302,50 / Oferta z najwyższą ceną: 12598,89
Waluta: PLN.
Część NR: 5  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1619B Jagodniki - Dubicze Osoczne na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i KoparkąŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16900,20
Oferta z najniższą ceną: 16900,20 / Oferta z najwyższą ceną: 25203,93
Waluta: PLN.
Część NR: 6  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1627B w miejscowości Łopuchówka na odc. dł. 560 mb w ilości 336 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15120,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9298,80
Oferta z najniższą ceną: 9298,80 / Oferta z najwyższą ceną: 14109,33
Waluta: PLN.
Część NR: 7  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1481B do wsi Puchły na odc. dł. 200 mb w ilości 110 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3923,70
Oferta z najniższą ceną: 3923,70 / Oferta z najwyższą ceną: 4538,70
Waluta: PLN.
Część NR: 8  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna na odc. dł. 500 mb w ilości 290 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE Roman Kalinowski, ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10308,63
Oferta z najniższą ceną: 10308,63 / Oferta z najwyższą ceną: 12178,23
Waluta: PLN.
Część NR: 9  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636B Mińkówka - Podlewkowie na odc. dł. 1000 mb w ilości 600 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
USŁUGI TRANSPORTOWE I DROGOWE Roman Kalinowski, ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20959,20
Oferta z najniższą ceną: 20959,20 / Oferta z najwyższą ceną: 25203,93
Waluta: PLN.
Część NR: 10  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1614B Podrzeczany - Leniewo na odc. dł. 400 mb w ilości 240 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6494,40
Oferta z najniższą ceną: 6494,40 / Oferta z najwyższą ceną: 10079,85
Waluta: PLN.
Część NR: 11  
Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1613B Klejniki - Sapowo na odc. dł. 550 mb w ilości 275 m³
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR - PIASEK Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12375,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7441,50
Oferta z najniższą ceną: 7441,50 / Oferta z najwyższą ceną: 11548,47
Waluta: PLN.
 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-19