Zamówienie Nr z dnia 2013-04-19 - Zapytanie ofertowe na realizację usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe na realizację usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wydania 2013-04-19

Zapytanie ofertowe

na realizację usługi w zakresie

przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

II. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

 

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na podstawie Planu Realizacji Przedsięwzięcia Projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”. Planowane jest przeprowadzenie postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych dotyczących:

  1. Wykonania i dostawy gadżetów promujących region Puszczy Białowieskiej i realizację projektu.

  2. Wykonania analiz oraz dokumentów planistycznych i strategicznych.

  3. Wykonania usługi cateringowej.

  4. Wykonania usługi facylitatorskiej podczas spotkań platformy i Rady Programowej.

  5. Organizacji imprez masowych.

  6. Wykonania projektów, składu i druku publikacji.

 

 

IV. Wymagania wobec Wykonawcy (Wykonawcą może być osoba fizyczna lub prawna):

- wykształcenie wyższe

- znajomość przepisów ustawy: Prawo zamówień publicznych – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,

- minimum 3 lata doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym z udziałem środków unijnych

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego za umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 

V. Zakres prac przewidzianych do wykonania przez wykonawcę niniejszego zapytania ofertowego:

1. Wykonanie dla Zamawiającego następujących dokumentów:

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – w oparciu o otrzymane materiały i uzgodnienia,

b) protokołu z przeprowadzonego postępowania wraz ze wszystkimi integralnymi załącznikami,

c) projektu umowy.

2. Bieżące konsultowanie działań Zamawiającego podejmowanych w toku postępowania.

3. Przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w toku postępowania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przy udziale Zamawiającego – dotyczące części merytorycznej, za treść których odpowiada Zamawiający.

4. Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


 

VI. Oferta powinna zawierać (warunki formalne):

- CV z przedstawionym 3 letnim doświadczeniem w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926 ze zm.) lub oświadczenie o przeprowadzeniu postępowań przetargowych potwierdzające 3 letnie doświadczenie

- kopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- proponowaną stawkę brutto za wykonanie usługi.

- oświadczenie o niekaralności następującej treści:

,,Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych’’(zgodnie z art.6ust.3pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych 2008 r. Nr 223 poz.1458)

- w przypadku osób fizycznych oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.


 

VII. Termin realizacji zamówienia:

W odniesieniu do przygotowania postępowań przetargowych dot wykonania usługi cateringowej i facylitatorskiej termin ustala się do 15.05.2013 r.

Pozostała dokumentacja powinna zostać wykonana w ciągu miesiąca od podpisania umowy.


 

VIII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Spełnienie wszystkich warunków formalnych.


 

IX. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

Cena 100%.


 

  1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację całości zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.

  2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

  3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.


 

IX. Miejsce i termin złożenia ofert:


 

Oferty należy przesłać drogą mailową na adres: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Hajnówce, 17 – 200 Hajnówka ul. A.Zina 1 w terminie do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Zamawiającego).


 

X. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-04-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-04-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-04-19