Zamówienie Nr z dnia 2011-05-19 - Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu na kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego
Data wydania 2011-05-19
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


1)Oficjalna nazwa i adres zamawiającego : Powiat Hajnowski
Do kontaktów: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Andrzej Nikoniuk 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, woj. Podlaskie, tel. (085) 682 48 32, pokój 3B, e-mail: anikoniuk@powiat.hajnowka.pl
2)Adres pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).
3)Adres pod jakim można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).
4)Adres, na który należy przesłać oferty: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 19.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1)Opis


1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kredyt długoterminowy przeznaczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego
1.2)Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.292.675,00 PLN przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.
1.3)Miejsce świadczenia usługi: Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.
1.4)Nomenklatura
1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 66113000-SA04
1.5)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
1.6)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie


2)Wielkość lub zakres zamówienia


2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Kredyt długoterminowy bankowy w kwocie 5. 292.675 PLN.
3)Czas trwania zamówienia: 120 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1)Wymagalne wadium: 16 000 zł.
2)Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
oświadczenie o akceptacji bez zastrzeżeń treści SIWZ,
oryginał lub poświadczona kopia wpłaty wadium,
dokumenty potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
uprawnienie do występowania w obrocie prawnym.

SEKCJA IV: TRYBY

1)Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2)Kryteria ofert: najniższa cena.
3)Informacje administracyjne:
3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 28.06.2011r. godz.10.00
3.2) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
3.3) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.06.2011 r., godz. 10.30, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój Nr 12.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

 

1)Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Finansowo- Budżetowy Główny Księgowy Andrzej Nikoniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Justyna Gawryluk

Wprowadzający: Justyna Gawryluk

Data wprowadzenia: 2011-05-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-05-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-05-19