Zamówienie Nr 201990 - 2009 z dnia 2009-06-19 - Opracowanie dokumentacji projektowych

Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowych
Numer 201990 - 2009
Data wydania 2009-06-19
Hajnówka: Opracowanie dokumentacji projektowych
Numer ogłoszenia: 201990 - 2009; data zamieszczenia: 19.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce , ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.hajnowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowych. Zadanie 1 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna, Gmina Narewk. 1) Dane wyjściowe do projektowania - długość drogi: około 1400 m - szerokość jezdni: 5,0 m - przekrój szlakowy - klasa techniczna drogi: Z - nawierzchnia jezdni: potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową - odwodnienie: powierzchniowe, 2) . Dodatkowe informacje: - zamawiający posiada decyzję środowiskową , - mapę ewidencyjną, - kopię mapy zasadniczej Zadanie 2 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1674B do wsi Progale. 1) Dane wyjściowe do projektowania - długość drogi: około 1202 m - szerokość jezdni: zmienna od 5,0 - 6,0 m - przekrój szlakowy - klasa techniczna drogi: L - nawierzchnia jezdni: potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową - odwodnienie: powierzchniowe, 2) . Dodatkowe informacje: - zamawiający posiada częściowo kopie mapy zasadniczej, - wykonawca na częściowy odcinek drogi założy mapę zasadniczą. Zadanie 3 Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy mostu na dr. powiatowej Nr 1619 B we wsi Trywieża 1) Stan istniejący: - długość całkowita obiektu: 6,60 m - szerokość całkowita obiektu: 9,00 m, - układ statyczny obiektu i rozpiętość teoretyczna przęseł: swobodnie podparty , 6,00 m, - liczba przęseł: 1, - liczba podpór: 2, - materiał konstrukcji dźwigarów: płyta monolityczna, beton zbrojony, - urządzenia zabezpieczające: balustrady betonowo - stalowe - rodzaj przeszkody: rzeka Łoknica, - nośność: 15 k 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja powinna być opracowania zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami, w szczególności zaś - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), - w/w ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym przepisami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. - o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958), - Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), - Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w szczególności w zakresie przestrzegania zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 dot. opisu przedmiotu zamówienia, - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 2. Dokumentacja musi obejmować wszystkie potrzebne branże, zawierać wymagane opinie, uzgodnienia, sprawdzenia i zatwierdzenia oraz musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 3. Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań wynikać będzie z wydanych warunków technicznych oraz innych rzeczywistych uwarunkowań wynikłych w trakcie realizacji zamówienia jak również dokonywanych uzgodnień i konsultacji z Zamawiającym tj. z Zarządem Dróg Powiatowych w Hajnówce z siedzibą przy ulicy Bielskiej 41, 4. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne warunki techniczne na przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym: a) mapa do celów projektowych sporządzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, b) mapy ewidencyjne wraz z wykazem stron w postępowaniu, c) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. 5. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia dobór projektantów uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branżach nie wskazanych w ofercie a także osób sprawdzających projekt w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego. 6. Bez dodatkowego wynagrodzenia wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu dwóch lat od daty odbioru dokumentacji objętej zamówieniem, a także do pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego. 7. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do uzyskania w jego imieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 8. Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy: a) projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 6 egz. b) projekt wykonawczy - 4 egz. c) projekt stałej organizacji ruchu drogowego - 4 egz. d) przedmiar robót - 2 egz. e) kosztorys inwestorski - 1egz. f) kosztorys ofertowy - 1 egz. g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. W/w dokumentację dodatkowo należy przekazać w 1 egz. w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w formacie PDF oraz w 1 egz. w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone. Niezależnie od powyższych opracowań Wykonawca przekaże materiały projektowe niezbędne do uzyskania opinii właściwych organów wymienionych w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w ilościach wynikających z rzeczywistych potrzeb Zmawiającego. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być kompleksowym opracowaniem na podstawie której Zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, przygotować i przeprowadzić przetarg na roboty budowlane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zrealizować inwestycję..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.32.23.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1. Ponadto Wykonawcy wykażą, że : 1.1 Wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie dokumentacje projektowe odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dotyczące budowy lub przebudowy ulic w terenie miejskim min. klasy L o wartości każdej z nich min. 50 tys. złotych brutto. 1.2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania osoby do pełnienia funkcji Głównego Projektanta (koordynatora) posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wpisanej na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.)..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Poprawnie przygotowana i złożona oferta (Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) powinna zawierać następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz rzeczowo - finansowy - załącznik nr 2 a-c do SIWZ 2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z nich); 3.Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Art. 24 ust. 1 i ust. 2, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawców, oświadczenie musi być złożone przez każdego z nich) 4.Wypełniony wykaz osób, którymi Wykonawca będzie dysponował do realizacji usługi wraz z załącznikami - załącznik Nr 5 do SIWZ 5.Posiadanie doświadczenia w realizacji tego typu usług - wypełniony załącznik Nr 6 do SIWZ wraz z referencjami od poprzednio zamawiających 6Zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy - załączniki nr 7 do SIWZ. 7.Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b)w przypadku podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu - pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie. 8.Informację o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą wykonywać zamówienie (w tym kopie dokumentów stwierdzających te uprawnienia + aktualne zaświadczenie o przynależności do izb ) - zał. Nr 5. 9.Upoważnienie osoby podpisującej ofertę (gdy nie wynika to z treści dokumentów. 9.1 Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 9.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum. W przypadku podmiotów wspólnie występujących (art. 23 ust. 2 ustawy) Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.3. Żaden z Wykonawców wspólnie występujących nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a ponadto muszą spełniać wymogi, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 9.4. Wykonawcy wspólnie występujący, zgodnie z art. 141 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności dłużników określa art. 366 Kodeksu cywilnego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.hajnowka.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2009 godzina 09:55, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1638B Lewkowo Stare - Kapitańszczyzna, Gmina Narewka.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Dane wyjściowe do projektowania - długość drogi: około 1400 m - szerokość jezdni: 5,0 m - przekrój szlakowy - klasa techniczna drogi: Z - nawierzchnia jezdni: potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową - odwodnienie: powierzchniowe, 2) . Dodatkowe informacje: - zamawiający posiada decyzję środowiskową , - mapę ewidencyjną, - kopię mapy zasadniczej.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1674B do wsi Progale.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Dane wyjściowe do projektowania - długość drogi: około 1202 m - szerokość jezdni: zmienna od 5,0 - 6,0 m - przekrój szlakowy - klasa techniczna drogi: L - nawierzchnia jezdni: potrójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową - odwodnienie: powierzchniowe, 2) . Dodatkowe informacje: - zamawiający posiada częściowo kopie mapy zasadniczej, - wykonawca na częściowy odcinek drogi założy mapę zasadniczą..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy mostu na dr. powiatowej Nr 1619 B we wsi Trywieża.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Stan istniejący: - długość całkowita obiektu: 6,60 m - szerokość całkowita obiektu: 9,00 m, - układ statyczny obiektu i rozpiętość teoretyczna przęseł: swobodnie podparty , 6,00 m, - liczba przęseł: 1, - liczba podpór: 2, - materiał konstrukcji dźwigarów: płyta monolityczna, beton zbrojony, - urządzenia zabezpieczające: balustrady betonowo - stalowe - rodzaj przeszkody: rzeka Łoknica, - nośność: 15 kN - klasa obciążeń: T- 60..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.23.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2009-06-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2009-07-06

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2009-06-19