Zamówienie Nr ZDP.DT-343 / 19 / 08 z dnia 2008-08-19 - Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych IV

Tytuł Dostawa betonowych prefabrykatów drogowych IV
Numer ZDP.DT-343 / 19 / 08
Data wydania 2008-08-19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer sprawy: ZDP.DT-343 / 19 / 08

Rodzaj zamówienia: dostawy

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

ul. Bielska 41, 17 – 200 Hajnówka

tel. : (0-85) 683-20-01, fax : (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 206.000 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:

www.powiat.hajnowka.pl

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

28.81.31.00-5 - materiały chodnikowe

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę betonowych prefabrykatów drogowych IV”

na remont chodnika we wsi Lewkowo Nowe (dr. pow. Nr 1635B).

Lp.

Wyszczególnienie prefabrykatów

Jm

Ilość

jednost.

1.

Krawężnik drogowy betonowy 15x30 koloru szarego

mb

510

2.

Krawężnik drogowy betonowy najazdowy 15x22 koloru szarego

mb

112

3.

Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - prawy

szt.

24

4.

Krawężnik drogowy betonowy 15 x 22/30 x 100 koloru szarego - lewy

szt.

24

5.

Obrzeże betonowe 6 x 20 koloru szarego

mb

820

6.

Kostka brukowa betonowa typu POLBRUK grubości 6 cm koloru szarego - cegła

m2

1040

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Informacje o możliwości składania oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

45 dni od dnia podpisania umowy

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

    1. spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

    2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

    3. udzielą na dostarczone materiały gwarancji na okres minimum 36 miesięcy

 

 1. Informacje na temat wadium.

Nie jest wymagane.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena – 100%

 

 1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 27 sierpnia 2008 roku o godz. 9.55

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 sierpnia 2008 roku o godz. 10.00

 

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Nie dotyczy.

 

 1. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Nie dotyczy.

 

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się.

 

 1. Informacja o ogłoszeniu w BZP

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19-08-2008 roku pod numerem 193467-2008

 

Hajnówka, dn. 19-08-2008 r.

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

 

Tadeusz Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-15

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2008-12-15

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-15