Zamówienie Nr ZDP.DT-343/9/07 z dnia 2007-09-19 - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic

Tytuł Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na sieci dróg powiatowych
Numer ZDP.DT - 343/09/07
Data wydania 2007-09-19

Hajnówka, dn: 18-09-2007 r.

ZDP.DT - 343/09/07

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka ul. Bielska 41

telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51

E-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl


Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008 na sieci dróg powiatowych na terenie ZDP w Hajnówce.

CPV: 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3

Zadanie A - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Hajnówka ( piaskosól Wykonawcy ).

ZadanieB - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu Hajnowskiego.

Istnieje możliwość składania ofert częściowych na Zadanie A i B.

Termin realizacji zamówienia : od 10 - 11 - 2007. do 15 - 04 - 2008 r.

Miejsce składania ofert : siedziba ZDP Hajnówka, ul. Bielska 41.

Termin składania ofert upływa dnia : 28 września 2007 roku o godz. 955.

Termin otwarcia ofert: 28 września 2007 roku o godz. 1000

Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych .

Nie przewiduje się zabezpieczenia ofert wadium.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert : cena - 100 %.

Opis przedmiotu zamówienia.

ZADANIE A - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni ulic powiatowych na terenie miasta Hajnówka.

Zakres robót:

a) mechaniczne zgarnianie śniegu z jezdni i zapewnienie przejezdności ulic powiatowych w okresie zimowym;

b) zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni ulic 20% mieszanką piaskosoli w ilości 100 g/ m2 - piaskosól własna oferenta w ilości około 400 ton;

Zestawienie ulic oraz ich powierzchnia znajduje się w załączniku Nr 9 do niniejszej specyfikacji.

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości ulic będzie prowadzone według II standardu utrzymania .

ZADANIE B - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu Hajnowskiego.

Do zapewnienia przejezdności dróg powiatowych Zamawiający będzie potrzebował w sezonie zimowym 2007/2008 sprzęt do zimowego utrzymania z wynajmu w ilości co najmniej:

- nośnik typu Kamaz, Star,Jelcz / własność Wykonawcy/

/ piaskarka i pług jednostronny własność Wykonawcy/ - 1 jednostka

- równiarki drogowe /własność Wykonawcy/ - 3 jednostki,

- ładowarka dużej pojemności /własność Wykonawcy/

/ pług klinowy ZDP/ - 1 jednostka,

- samochody ciężarowy. typu Jelcz, Star, Kamaz / własność Wykonawcy /

/ pług Wykonawcy/ - 3 jednostki,

- ciągniki rolnicze /własność Wykonawcy/

/pług jednostronny Wykonawcy/ - 4 jednostki,

- koparko - ładowarki / własność Wykonawcy/ - 1 jednostka,

- spycharka typu DT -75 / własność Wykonawcy / - 1 jednostka

Ze względu na sytuację sprzętową w regionie w celu realizacji Zadania B Zamawiający dopuścił możliwość zawarcia umów częściowych z właścicielami pojedynczych jednostek sprzętowych.

Zamawiający dysponuje własnymi pługami do wykorzystania na poszczególny sprzęt:

- samochód Jelcz - pług klinowy - 1 sztuka

- równiarka drogowa - pług klinowy - 1 sztuka

- ładowarka - pług klinowy -1 sztuka

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej będzie prowadzone według V standardu zimowego utrzymania dróg .

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki.

Zadanie A .

1. Posiadają sprzęt własny lub dostępny, potrzebny do wykonania zadania w ilości co najmniej:

- 1 sprawny sprzęt do mechanicznego zgarniania śniegu i posypywania jezdni (pług odśnieżny i piaskarka wukonawcy zamontowane na nośniku wykonawcy),

- 1 sprawny sprzęt do załadunku piaskosoli.

2. Będą posiadać materiał do zwalczania śliskości nawierzchni jezdni ulic ( zadanie A - piaskosól) na cały sezon zimowy 2007/2008 .

3. Dysponują osobami mającymi uprawnienia do kierowania sprzętem potrzebnym do wykonania zadania (co najmniej jeden kierowca i jeden operator sprzętu do załadunku) oraz posiadają środki łączności umożliwiające kontakt całodobowy z pracującym sprzętem oraz z osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia (telefon komórkowy, telefon stacjonarny) .

4. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i ust 2 ustawy Pzp.

5. Przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 10.11.2007 r - 31.12.2007 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2007 r.

Zadanie B

1. Posiadają sprzęt własny lub dostępny, potrzebny do wykonania zadania w ilości

(Załącznik Nr 4 B) co najmniej:

-1 sprawny sprzęt, przystosowany do mechanicznego zgarniana śniegu (własny nośnik dostosowany do pługa ZDP bądź własny nośnik z własnym pługiem) lub

- 1 sprawny sprzęt do mechanicznego zgarniania śniegu i posypywania jezdni (własny pług odśnieżny i własna piaskarka , zamontowana na własnym nośniku - piaskosól i załadunek piaskosoli zapewni zamawiający),

2. Dysponują osobami mającymi uprawnienia do kierowania sprzętem potrzebnym do wykonania zadania ( co najmniej jeden kierowca) oraz posiadają środki łączności umożliwiające kontakt całodobowy z pracującym sprzętem oraz z osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia (telefon komórkowy, telefon stacjonarny)

3. Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i ust 2 ustawy Pzp.

4.Przyjmą warunek Zamawiającego: należności za usługi wykonane w okresie 10.11.2007r - 31.12.2007 r. zostaną opłacone w terminie do końca stycznia 2008 r.

Zamawiający nie przewidział aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie ZDP w pokoju Nr 7 lub telefonicznie pod numerem (0-85) 683-20-01.

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

Tadeusz Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych 17-200 Hajnówka ul. Bielska 41 telefon (0-85) 683-20-01, telefax (0-85) 683-27-51 e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2007-10-01

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2007-10-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2007-10-01