Zamówienie Nr 25/2013 z dnia 2013-09-19 - Zapytanie ofertowe na realizację zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży szkół powiatu hajnowskiego na terenie Puszczy Białowieskiej

Tytuł Zapytanie ofertowe na realizację zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży szkół powiatu hajnowskiego na terenie Puszczy Białowieskiej
Numer 25/2013
Data wydania 2013-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 25/2013

na realizację zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży szkół powiatu hajnowskiego na terenie Puszczy Białowieskiej

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Na podstawie Zarządzenia Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce (zm. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Hajnowskiego z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce) oraz oświadczenia z dnia 22.11.2012 r. stanowiącym załącznik dokumentacji wniosku "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" dotyczącym stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ.

 

 1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 23 zajęć terenowych dla dzieci i młodzieży szkół powiatu hajnowskiego na terenie Puszczy Białowieskiej w okresie październik 2013 - grudzień 2014 r. W warsztatach uczestniczyć będą:

- dzieci z klas I – VI (szkoła podstawowa)

- młodzież gimnazjalna

- młodzież licealna


 

 

Cele zajęć:

 1. podniesienie wiedzy z zakresu ekologii, bogactwa środowiska naturalnego, różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu hajnowskiego,

 2. upowszechnianie wiedzy na temat potrzeby i form ochrony przyrody,

 3. zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat znaczenia obszarów cennych przyrodniczo,

 4. wzrost świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodego pokolenia z terenu powiatu hajnowskiego.

W ramach zajęć/warsztatów Wykonawca zorganizuje:

Realizację bloku zawierającego następujące zagadnienia:

 1. Fauna i flora Puszczy Białowieskiej. Różnorodność biologiczna. - Poznajemy Puszczę!

 2. Funkcje i rola lasu dla człowieka oraz zwierząt. Znaczenie martwego drewna dla organizmów żywych.

 3. Cztery pory roku w Puszczy Białowieskiej.

 4. Zagrożenia dla terenów przyrodniczych. Oddziaływanie człowieka na przyrodę – mocne i słabe strony. Potrzeba oraz formy ochrony Puszczy Białowieskiej. Co możemy zrobić dla Puszczy?

poprzez:

a) wprowadzenie ogólne do tematyki ekologii, ochrony przyrody, różnorodności biologicznej,

b) obserwacje bezpośrednie, jak największej ilości gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie Puszczy Białowieskiej,

c) edukacyjne gry, zabawy terenowe w zakresie tematycznym warsztatów,

d) zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi formami ochrony przyrody występującymi na terenie Puszczy Białowieskiej,

e) wyjaśnianie poprzez bezpośrednie obserwacje procesów, zjawisk zachodzących w przyrodzie.

 

Grupą docelową zajęć są dzieci i młodzież z terenu powiatu hajnowskiego. Łącznie zaplanowanych jest 23 zajęć, w których powinno uczestniczyć 690 osób. Liczba osób w grupie wynosi minimalnie 30 osób.

 

Miejsce organizacji zajęć: obszar Puszczy Białowieskiej

Czas: zajęcia organizowane będą od października 2013 r. do końca 2014 r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego), dokładne terminy do ustalenia z Zamawiającym. Czas trwania zajęć 4 godziny zegarowe, w tym minimum 3 godziny zajęć w terenie.

 

W zakresie przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zrealizować:

1. Terenowe zajęcia/warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej/przyrodniczej, obejmujące:

 1. Realizację zakładanych celów przedsięwzięcia, wokół których przeprowadzone zostaną wszystkie działania w ramach zajęć edukacyjnych, a wszystkie elementy będą ze sobą spójne i dostosowane merytorycznie do uczestników.

 2. Celem organizacji zajęć Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (trenerów). Trenerzy prowadzący zajęcia powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 3. Wykonawca zapewni sale, w których będą mogły odbywać się zajęcia lub ich część w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych (sytuacje wyjątkowe).

 4. Opracowanie harmonogramu prowadzenia zajęć, które przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

 5. Sporządzenie scenariuszy zajęć edukacyjnych adekwatnych pod względem treści do poszczególnych etapów edukacji uczestników. Zajęcia prowadzone powinny być w formie zapewniającej ciekawe i interaktywne przekazanie wiedzy w szczególności: warsztaty, zajęcia w terenie – zgodnie z tematyką zajęć i zaleceniami Zamawiającego.

 6. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Puszczy Białowieskiej według opracowanego wcześniej scenariusza.

 7. Dokumentowanie zajęć edukacyjnych w formie:

- sporządzenia listy uczestników zajęć

- wykonanie zdjęć i przekazanie ich na płycie CD / DVD po zakończeniu serii 5 zajęć, nie mniej niż 200. Zdjęcia powinny być w formacie JPG, wysokiej jakości - w rozdzielczości umożliwiającej ich wykorzystanie do profesjonalnych wydruków np. w broszurach informacyjno-promocyjnych.

- ewaluację zajęć uwzględniającą ich przebieg, analizę poruszanej tematyki, zainteresowanie i zaangażowanie uczestników.

g) Wystawienie certyfikatów ukończenia zajęć oraz opracowanie i zebranie kwestionariuszy ewaluacyjnych zajęć wśród uczestników.

h) Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji dokładny plan zajęć najpóźniej 10 dni przed jego realizacją. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedstawionego planu.

i) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu ewentualne zapotrzebowanie na środki dydaktyczne oraz materiały pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć w terenie spośród niżej wymienionych: zestawy doświadczalne, foliogramy, mikroskopy, klucze do oznaczania gatunków, plansze, modele itp. Po wykorzystaniu materiałów na zajęciach zostaną one przekazane Zamawiającemu. Kwota przeznaczona na jedne zajęcia wynosi maksymalnie 1500 zł.

j) Wykonawca zorganizuje zajęcia edukacyjne z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.

k) Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć wszystkie przygotowane materiały logotypem UE i informacją o współfinansowaniu ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz herbem Powiatu Hajnowskiego – wszystkie logotypy zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

 

Zamawiający zapewnia transport uczestników do miejsca, w których odbywać się będą zajęcia, opiekę nauczycieli z poszczególnych jednostek edukacyjnych oraz prowiant dla uczestników.

IV. Termin realizacji zamówienia:

Październik 2013 - grudzień 2014 r (w okresie nauki szkolnej).

Dokładne terminy zajęć zostaną przez Zmawiającego uzgodnione z dyrekcją szkół powiatu hajnowskiego, a następnie ustalone z Wykonawcą minimum 10 dni przed ich realizacją.

V. Wymagania wobec oferenta:

Oferent powinien złożyć:

1. Ofertę cenową - Załącznik nr 1

2. Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje merytoryczne umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej. – Załącznik nr 2

3. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. – Załącznik nr 3

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia .1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zmianami ) w celu dokonania wyboru wykonawcy usługi.

5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:

- całkowita cena brutto za całość usługi (23 zajęcia terenowe)– 80 %

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 20 %


 

1. Wykonawca sprawdzi ofertę pod kątem zgodności warunków formalnych.

2. Wykonawca powinien obliczyć cenę brutto za realizację usługi.

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:

a) CENA - 80 %

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:

wartość brutto oferty najtańszej

wartość punktowa = wartości brutto oferty badanej X 80 %

 

 

b). Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 20 %

Ocena będzie dokonywana w następujący sposób:

Ilość usług wykazanych w ofercie badanej

Wartość punktowa = Najwyższa ilość usług spośród złożonych ofert X 20 %

 

Każde wykazane doświadczenie otrzyma 1 pkt.

Najwyższą ilość punktów w kryterium doświadczenie otrzyma ten wykonawca, który wykaże największe doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

Do wykonania usługi zostanie wybrany Wykonawca, który łącznie zdobędzie największą liczbę punktów.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia zapytania lub nieprzyjęcia

żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Warunki płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.


 


 


 

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty należy składać do dnia 30 września 2013 do godz.15.30 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl Liczy się data i godzina wpływu.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Lucyna Lewczuk, tel. (85) 682 30 46, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

Zał.Nr2 Oświadczenie potwierdzające kwalifikacje merytoryczne umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej

Zał. Nr 3 Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-09-23

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-09-19