Zamówienie Nr ZDP.DT.272.12.2011 z dnia 2011-12-19 - Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer ZDP.DT.272.12.2011
Data wydania 2011-12-19

Zamówienie Nr ZDP.DT.272.12.2011 z dnia 2011-11-30 -  Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku

Numer ogłoszenia: 313237 - 2011; data zamieszczenia: 2011-11-30

 

Hajnówka, dn.2011-12-19

 

ZDP.DT.272.12.2011                                           

                                                                                                                               UCZĘSTNICY  POSTĘPOWANIA

                                                                                                                                          wg rozdzielnika

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

           Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2012 roku”.  Wybrano jako  najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia jak niżej:

 

Zadanie 1 - Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego

 

Wybrano ofertę  Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

                                                                   „PRONAR” Spółka z o.o.

                                                         17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

                                                HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

                                                              15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 H

 

 Cena oferty wynosi:  413 490,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

     Oferta  spełnia wymagania SIWZ i w kryterium „cena” uzyskała 100 pkt.

      Oferta ww. Wykonawcy została  uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych  w SIWZ.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Zadanie 2 -  Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego

 

Wybrano ofertę  Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

                                                                  P.P.H.U. „OPAL” SPÓŁKA JAWNA

                                                                  Irena Puławska, Roman Puławski

                                                                  17-200 Hajnówka, ul. Górna 19

                                                               

 Cena oferty wynosi:  75 000,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta  spełnia wymagania SIWZ i w kryterium „cena” uzyskała 100 pkt.

      Oferta ww. Wykonawcy została  uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych  w SIWZ.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

   Ponadto w prowadzonym postępowaniu wpłynęła oferta Nr 1 złożona przez:

1.  „PRONAR” Spółka z o.o.

     17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

     HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

     15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 H

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium „cena” uzyskała 98,94 pkt.

 

Zadanie 3- Sukcesywne dostawy gazu LPG

 

Wybrano ofertę  Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

                                                                   „PRONAR” Spółka z o.o.

                                                         17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

                                                HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

                                                              15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 H

 

 Cena oferty wynosi:  9 765,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

     Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała cenę jednostkową nie przekraczającą ceny jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia - przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny i uzyskała 100 pkt.

 

 

          Wybrani Wykonawcy proszeni są o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

            Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie zostały odrzucone żadne oferty.

            Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

                                                                        

                                                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                                        Z up. Zarządu Powiatu

                                                                                                                        inż. Krystyna Miszczuk

                                                                                                                       Kierownik Zarządu Dróg

                                                                                                                      Powiatowych w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-12-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-12-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-12-19