Zamówienie Nr 126450 z dnia 2012-04-20 - Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 126450
Data wydania 2012-04-20

Postępowanie Nr DT. 3410.4.2012 z dnia 21.03.2012 - Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU.

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87424-2012 z dnia 2012-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest:Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU do powierzchniowych utrwaleń w ilości łącznej 339,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby Zamawiającego. 1. Wymagania dotyczące materiału. a)...
Termin składania ofert: 2012-04-03

Hajnówka: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU..
Numer ogłoszenia: 126450 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87424 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C 69 B3 PU do powierzchniowych utrwaleń w ilości łącznej 339,00 tony, sukcesywnie dostarczanej do siedziby Zamawiającego. 1. Wymagania dotyczące materiału. a) Oferowana emulsja powinna być przydatna do powierzchniowych utrwaleń. b). Wykonawca powinien posiadać ważną deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja asfaltowa odpowiada określonym normom jakie stawia Polska Norma PN-EN 13808:2010. Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych, na zaoferowany wyrób (emulsję). c) Każdy transport emulsji powinien być potwierdzony podpisem w dokumencie WZ przez przedstawiciela ZDP. d) Wykonawca dostarczy wraz z dokumentem WZ, oznakowanie CE dla danej partii wyrobu e) Oferowana emulsja powinna odpowiadać wymaganiom higienicznym. Należy dołączyć do oferty ważny Atest Higieniczny. f) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 raz w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie opłacona w ciągu 20 dni od daty wpływu jej do siedziby PZD w Hajnówce. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia w/w dostaw w zależności od potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą . W razie zmniejszenia ilości dostaw pobranej emulsji, nie może być to podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 2. Warunki dostaw. Dostawa do siedziby Zamawiającego: Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul Bielska 41. 3. Warunki zamówienia: a) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia cysternami samochodowymi na plac zamawiającego Hajnówka ul Bielska 41 do zbiornika stacjonarnego na emulsję o pojemności 24 tony, b) o terminach dostaw Wykonawca powiadomi Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, c) emulsja C 68 B3 PU powinna spełniać wymagania zgodne z wymaganiami dla emulsji d) kationowych Załączniku krajowym NA do Polskiej Normy PN-EN 13 808. e) oferowana emulsja powinna być przydatna do wykonania pojedynczych i wielokrotnych powierzchniowych utrwaleń oraz odpowiadać wymaganiom higienicznym, f) do każdej dostarczonej partii Wykonawca dołączy deklarację zgodności z zaświadczeniem podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że emulsja odpowiada określonym normom jakie stawia Polska norma PN-EN 13808:2010. g) Rozliczenie za odebrany towar będzie następować nie częściej niż 1 razy w miesiącu po przedstawieniu przez Wykonawcę faktury, która zostanie opłacona w ciągu nie później niż 20 dni od daty wpłynięcia jej do siedziby ZDP w Hajnówce..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 715290,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 781818,75

  • Oferta z najniższą ceną: 781818,75 / Oferta z najwyższą ceną: 791409,06

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-20