Zamówienie Nr 126340 z dnia 2012-04-20 - Hajnówka: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25..OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25..OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 126340
Data wydania 2012-04-20

Postępowanie Nr DT. 3410.3.2012 z dnia 19.03.2012 - Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 83810-2012 z dnia 2012-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac Zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego plac budowy na...
Termin składania ofert: 2012-03-30

Hajnówka: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25..
Numer ogłoszenia: 126340 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83810 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25 na plac Zamawiającego tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, woj. podlaskie oraz na wskazany przez zamawiającego plac budowy na terenie powiatu hajnowskiego, transportem wykonawcy. Ogółem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu grysy jak niżej: 1. grys granitowy frakcji 2-5 mm - 766 ton, 2. grys granitowy frakcji 8-11 mm - 882 ton, 3. grys granitowy frakcji 16-25 mm - 922 ton, w tym dostawy należy zrealizować : a) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 116 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 81 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm -136 ton b) na teren Gminy Narewka : 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 210 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 259 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 285 ton c) na teren Gminy Narew: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 83 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 103 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 130ton d) na teren Gminy Czyże: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 73ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 92 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 153 ton e) na teren Gminy Białowieża: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 180 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 216 ton f) na teren Kleszczele: 1) grys granitowy frakcji 2-5 mm - 104 ton 2) grys granitowy frakcji 8-11 mm - 131 ton 3) grys granitowy frakcji 16-25 mm - 218 ton Podane wyżej wymienione ilości oraz miejsce dostaw mogą ulec zmianie - zwiększeniu lub zmniejszeniu. Podana w SIWZ ilość grysów jest wielkością orientacyjną. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. Przy każdym fakturowaniu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię ważnej deklaracje zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną potwierdzającą, że oferowane dostawy grysu do wykonywania powierzchniowych utrwaleń nawierzchni dróg spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Każda dostarczona partia grysów winna spełniać wymogi normy PN-EN 13043:2004 dla powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych., posiadać będzie odpowiedni certyfikat lub deklaracje zgodności z wymaganą normą. Do oferty należy dołączyć orzeczenie laboratoryjne z badań grysów. Dostawy należy realizować proporcjonalnie, sukcesywnie, wszystkie frakcje jednocześnie. Grysy będą odbierane przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego, w dni robocze, w godz. 7.00-15.00.Dostawy winne być potwierdzone w dokumencie WZ podpisem uprawnionego przedstawiciela ZDP Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dowozu kruszywa ze względu na wystąpienie niedogodnych warunków atmosferycznych lub innych przyczyn technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt grysów, ich załadunek, transport i rozładunek we wskazanych miejscowościach na terenie powiatu hajnowskiego na wskazanym przez Zamawiającego placu. Kruszywo (grysy) powinno być przepłukane i pozbawione zapylenia. Frakcje kruszywa muszą być zgodne z opisem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.23.20-9, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GRANKRUSZ Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 3, 22-100 Chełm, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 556400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 478629,90

  • Oferta z najniższą ceną: 478629,90 / Oferta z najwyższą ceną: 663831,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-20