Zamówienie Nr 126282 z dnia 2012-04-20 - Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tytuł Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Numer 126282
Data wydania 2012-04-20

Postępowanie Nr DT. 3410.2.2012 z dnia 12.03.2012 - Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 75032-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na...
Termin składania ofert: 2012-03-22

Hajnówka: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego
Numer ogłoszenia: 126282 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75032 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego na niżej wymienione zadania: Zadanie 1 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622 B Wólka - Wieżanka na odc. dług. 1030 mb w ilości 618 m ³ , Zadanie 2 . Dostawa kruszywa naturalnego - pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1621 B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dług. 600 mb, w ilości 360 m ³ , Zadanie 3. Dostawa kruszywa naturalnego - pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1617 B Łuszcze - Lady na odc. dług. 580 mb, w ilości 348 m³, Zadanie 4 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna na odc. dług. 1680 mb, w ilości 1008 m³, Zadanie 5 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki - Białki na odc. dług. 1000 mb, w ilości 350 m ³, Zadanie 6 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1645 B Leśna - Olchówka odc. dług. 1529 mb, w ilości 918 m ³, Zadanie 7 . Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Mińkówka - przejazd kolej. - Suszczy Borek na dług. łącznej 670 mb, w ilości 402 m ³. 1. Dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg -frakcja żwirowa od 0,2-31,5 mm i być zgodne z normą : PN-EN 13043:2004. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Po rozładunku kruszywa Wykonawca powinien usunąć wszelkie przypadkowe zanieczyszczenie oraz kamienie o wielkości powyżej 50 mm. 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego kruszywa. 3. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu dróg, po których jest przewożony. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje koszt pospółki, jej załadunek, transport i rozładunek na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego. 5. Ustalenie ilości dowiezionego kruszywa dokonywane będzie na placu budowy i polegać będzie na obmiarze kruszywa w skrzyni ładunkowej pojazdu lub po jego rozładunku. Zamawiający zastrzega prawo do kontrolnych pomiarów dostarczonego kruszywa poprzez jego zważenie -1 m3 żwiru = 1,8 tony. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia dostaw pospółki na podstawie zamówień przekazanych telefonicznie lub faksem - zostaną podane ilości m3 , miejsca i terminy wykonania przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego, w ciągu 2 dni od daty zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.21.20-7, 60.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie 1 . Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622 B Wólka - Wieżanka na odc. dług. 1030 mb w ilości 618 m ³.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25956,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18851,47

 • Oferta z najniższą ceną: 18851,47 / Oferta z najwyższą ceną: 39360,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego ( pospółki ) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1621 B Kuraszewo - Nowokornino na odc. dług. 600 mb, w ilości 360 m ³ .

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10981,44

 • Oferta z najniższą ceną: 10981,44 / Oferta z najwyższą ceną: 23124,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej 1617 B Łuszcze - Lady na odc. dług. 580 mb, w ilości 348 m³,.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14616,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10272,96

 • Oferta z najniższą ceną: 10272,96 / Oferta z najwyższą ceną: 24600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1743 B Żuki - Piotrowszczyzna na odc. dług. 1680 mb, w ilości 1008 m³,.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Kaczanowski Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław, ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42366,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 35942,96

 • Oferta z najniższą ceną: 35942,96 / Oferta z najwyższą ceną: 51453,36

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego -pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1630 B Ogrodniki - Białki na odc. dług. 1000 mb, w ilości 350 m ³,.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. TRANSKOP Usługi Transportowe i Koparką Żwir - Piasek Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10676,40

 • Oferta z najniższą ceną: 10676,40 / Oferta z najwyższą ceną: 34440,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1645 B Leśna - Olchówka odc. dług. 1529 mb, w ilości 918 m ³.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski, ul. Kacza 7, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38556,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37148,71

 • Oferta z najniższą ceną: 37148,71 / Oferta z najwyższą ceną: 114390,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa kruszywa naturalnego - pospółki na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1636 B Mińkówka -przejazd kolej. - Suszczy Borek na dług. łącznej 670 mb, w ilości 402 m ³..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU TOMEX Tomasz Danilewski, ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16884,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15822,72

 • Oferta z najniższą ceną: 15822,72 / Oferta z najwyższą ceną: 47970,00

 • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-04-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-04-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-04-20