Zamówienie Nr 6/2013 z dnia 2013-05-20 - Zapytanie ofertowe nr 6/2013 na wykonanie usługi Publikacja ogłoszenia prasowego w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tytuł Zapytanie ofertowe nr 6/2013 na wykonanie usługi Publikacja ogłoszenia prasowego w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 6/2013
Data wydania 2013-05-20

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2013

na wykonanie usługi Publikacja ogłoszenia prasowego

w ramach projektu

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej

oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/08 Starosty Hajnowskiego z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest publikacja ogłoszenia prasowego zgodnie z poniższą specyfikacją:

- termin ukazania się ogłoszenia (4 lub 11 czerwiec 2013; wtorek),

- ilość: jedno ogłoszenie prasowe w formacie ¼ strony formatu A4. Dopuszcza się zmiany wielkości ogłoszenia w zakresie +/- 10% w celu dopasowania do stosowanych modułów;

 

- treść ogłoszenia dostarcza Zamawiający;

 

- ogłoszenie kolorowe;

 

- na dole ogłoszenia muszą znajdować się logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Flaga UE, herb Powiatu Hajnowskiego i logotyp Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

- Wykonawca do faktury VAT wystawionej na świadczenie usługi: „ogłoszenia prasowe” w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” zobowiązuje się dołączyć 2 (dwa) egzemplarze gazety, w której pojawiło się w/w ogłoszenie prasowe,

V. Wymagania wobec oferenta:

 1. Minimalny nakład gazety: ok. 600 egz.

 2. Dystrybucja gazety w powiecie hajnowskim.
   

VI. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:


 

  1. Wykonawca winien obliczyć cenę za realizację zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych i wpisać cenę brutto w formularzu cenowym.

  2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

  3. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

W trakcie oceny ofert pod uwagę będzie brana cena. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wybranym oferentem lub oferentami.

VII. Miejsce i termin złożenia ofert:


 

Oferty należy składać do dnia 28 maja 2013 do godz.15.30 w formie papierowej na adres Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, 17-200 Hajnówka ul. A.Zina 1 lub elektronicznej na e-mail platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl Liczy się data wpływu do Starostwa.

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: Aneta Kostecka, tel. (85) 682 30 47, fax (85) 682 42 20, e-mail: platforma.promocja@powiat.hajnowka.pl


 

VIII. Termin związania ofertą:


 

Wykonawca pozostaje wiązany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

 

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę cenową.

 

Zał. Nr 1 Oferta cenowa.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Kostecka Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-05-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-05-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-05-20